خانه > محصولات > KEM > دانسیتومتر        
دانسیته یا دقیق‌تر، دانسیته جرم حجمی یک ماده، جرم آن در واحد حجم است. و با ρ یا D نمایش داده می‌شود و واحد آن در سیستم SI kg/m3 است هر چند واحدهای متداول دیگری مانند Kg/L یا g/ml نیز استفاده می‌شوند. رابطه دانسیته با جرم و حجم مطابق با معادله زیر است.

 که m جرم ماده و V حجم ماده مورد نظر است. در برخی موارد دانسیته به عنوان نسبت وزن بر حجم تعریف می‌شود که کاملا غیر دقیق است و این مقدار اختصاصی‌تر وزن مخصوص نامیده می شود. برای ساده سازی دانسیته در سیستم‌های واحدی مختلف گاهی آن را با مقادیر بدون واحد دانسیته نسبی یا وزن مخصوص جایگزین می‌کنند که از نسبت دانسیته مواد به دانسیته مواد استاندارد، معمولا آب، به دست می‌آید.

     

دانسیتومتری

چند روش برای اندازه‌گیری دانسیته وجود دارد یکی از جدیدترین و دقیق‌ترین روش‌ها استفاده از فرکانس نوسان است. برای درک ساده‌تر این روش حالتی را تصور کنید که وزنه‌ای به انتهای یک میله متصل شده و انتهای دیگر میله به دیوار محکم شده است. همانطور که در شکل نمایش داده شده است هنگامی که با انگشت به وزنه ضربه‌ای زده می‌شود وزنه به نوسان در می‌آید. هرچه وزنه سنگین‌تر باشد نوسان کندتر خواهد بود. زیرا وزنه بر اساس دوره نوسان ویژه یک ماده که با جرم آن متناسب است، نوسان می‌کند. این بدان معناست که می‌توان دانسیته یک ماده را بوسیله اندازه‌گیری دوره نوسان آن اندازه‌گیری کرد. همچنین دانسیته با جرم هنگامی که حجم ثابت است متناسب است.

لوله U شکل نوسان کننده یک ابزار برای اندازه‌گیری دانسیته مایعات و گازها بر اساس اندازه‌گیری الکترونیکی فرکانس نوسان است که مقدار دانسیته از روی آن محاسبه می‌شود. نمونه در محفظه نوسان کننده پر شده و فرکانس نوسان این محفظه تحت تاثیر جرم نمونه است. این محفظه یک لوله شیشه ای توخالی U شکل است که به صورت الکترونیکی در کمترین دامنه نوسان، تحریک می‌شود. دو شاخه لوله U شکل نوسان کننده مانند فنر عمل می‌کنند. فرکانس نوسان تنها تحت تاثیر قسمتی از نمونه که در درون نوسان کننده است، قرار می‌گیرد. بنابراین از روی مقدار جرم اندازه‌گیری شده، دانسیته قابل محاسبه است. در دانسیتومترهای دیجیتال نوسان مکانیکی لوله U به صورت الکترومغناطیسی به یک ولتاژ متناوب همان فرکانس تبدیل می شود. بازه زمانی τ می تواند با تفکیک بسیار زیاد اندازه‌گیری شود و با دانسیته نمونه ρ در نوسان کننده ارتباط داشته باشد:

Ρ=A.τ2-B

A و B ثابت‌های دستگاهی هر نوسان کننده هستند. مقدار آنها بوسیله کالیبراسیون با دو ماده مرجع با دانسته معلوم ρ1 و ρ2 اندازه‌گیری می‌شود. دستگاه‌های جدید محاسبه و ذخیره سازی ثابت‌های A و B را بعد از اندازه‌گیری دو ماده مرجع انجام می‌دهند که اغلب بوسیله هوا و آب انجام می‌شوند. این دستگاه‌ها تصحیحاتی را برای اصلاح خطاهای بوجود آمده در نتایج نظیر تاثیر ویسکوزیته و اثرات غیر خطی ناشی از جرم محدود اندازه‌گیری شده بوسیله دستگاه در نظر می‌گیرند.


ASCA-6400 DA-650 DA-645 DA-640 DA-100 DA-130N Models
 Benchtop Benchtop
 Benchtop Benchtop  Benchtop  Portable Type

D: 0-3       ;  RI : 1.32-1.70

 0-3 0-3  0-3 0-2 0-2
Measuring Range  - g/cm3

D: ±0.00005 ; RI : ±0.0001

 0.00002 0.00005
0.0001
0.001
0.001
Limit of Error - g/cm3
 D: ±0.00005 ; RI : nD±0.0001  0.00001  0.00001  0.0001  0.001 0.0001 Resolution - g/cm3
15-40  0-96 0-96 0-96 15-40 0-40 Temperature Range °C
yes yes
yes yes yes no Temperature Control
5.5 1
1 1 1 1 Minimum Amount of Sample - ml
             
دانسیته/وزنiمخصوصiسنجDA-100
دانسیته/وزنiمخصوصiسنج قابل حمل DA-130N
دانسیته/وزنiمخصوصiسنج DA6XX
دانسیته/ضریب شکستiسنج ASCA-6400

RSS دریافت آر اس اس فید
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.