اين دستگاه سری ديگر آناليزرهای مدل Alert می‌باشند كه آناليز  با تكنيك فتومتری در محدوده VIS انجام می‌شود. اين روش استوار بر تئوری بيرلاموت می‌باشد و بر اساس معادله (A=ε.b.c) مقادير را اندازه می‌گيرد. چشمه‌های نوری به كار گرفته شده در اين دستگاه به دو صورت متغير يا LEDبا طول موج ثابت قابل استفاده است كه بسته به كاربرد انتخاب می‌شود. طول سل (b) در اين دستگاه 3 سانتيمتر می‌باشد.

در اين روش ابتدا از نمونه يك جذب گرفته می‌شود، سپس استاندارد به نمونه اضافه شده و جذب مجددا اندازه گرفته می‌شود تفاضل اين دو عدد جذب مربوط به نمونه محسوب می‌گردد كه اين عمل باعث حذف اثر ماتريس و كدورت نمونه در نتايج می‌گردد.

 

 

154nux52.jpg

RSS دریافت آر اس اس فید
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.