• وب سایت اینترنت

 

iTrodes

الكترودهای‌هوشمند‌جهت ذخيره‌اطلاعات‌مهم‌سنسور، ماننداطلاعات‌كاليبراسيون

الكترودهای pH

الكترودهای‌شيشه‌ای‌فشرده ومجزا‌جهت‌اندازه‌گيریpH وتيتراسيون

الكترودها‌ی‌فلزی

الكترودهای‌فلزی‌باكارايی بالا‌‌جهت‌‌تيتراسيون‌های رسوبی‌‌و‌‌ردكس

الكترودها‌ی‌يون‌گزين

الكترودهای‌يون‌گزين‌مختلف

  
الكترودهای‌سورفاكتانت

الكترود‌سورفاكتانت‌جهت، تيتراسيون‌سورفاكتانت‌های، كاتيونی،آنيونی‌و‌غيره‌يونی

الكترودهای‌مرجع

الكترودهای‌مرجع جهت‌اندازه‌گيری‌و‌تيتراسيون 

 
سنسورهای‌دما

سنسورهای‌دمايی‌مختلف  سنسورهای‌دمايی‌مختلف سنسورهای‌دمايی‌مختلف

سل‌های‌هدايت

سل‌هايی‌‌جهت‌‌كاربری‌‌با دستگاه‌های‌‌هدايت‌سنج‌‌و‌ پايداری‌‌اكسيداسيون

الكترودها‌برای‌دستگاه‌كارل‌فيشر

الكترودهای‌شناساگرو‌مولد جهت‌تيتراسيون‌كارل‌فيشر حجم‌سنجی‌‌،كولن‌سنجی

سنسورهای‌نوری

سنسورهايی‌جهت تيتراسيون‌با‌شناسايی‌نقطه پايان‌به‌روش‌فتومتری

الكترودبرای‌دستگاه‌پلاروگراف

a.الكترودقطره‌جيوه(الكترودكار) b.الكترودمرجع‌دوجداره‌Ag/AgCl c.الكترودكمكی‌ميله‌پلاتينی

الكترودبرای‌دستگاه‌يون‌كروماتوگراف

الكترود‌كربن‌شيشه‌كوچك‌و الكترودمرجع‌كوچك‌برای‌دتكتور دستگاه‌يون‌كروماتوگراف‌i791

© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.