خانه > محصولات > KEM > تيتراتورهای پتانسيومتری

تيتراتورهای پتانسيومتری

کمپانی KEM با بکاربردن آشکارسازهای مختلف در تیتراتورهای پتانسیومتری، انجام انواع تیتراسیون‌ها را با هزینه کمتر و بدون نیاز به تجهیز اضافی فراهم نموده است. به‌وسیله این ویژگی کاربر می‌تواند تیتراتورهای متفاوت را متناسب با نوع تیتراسیون خود انتخاب نماید. تنوع در آشکارسازهای مختلف موجب تنوع و گستردگی درگاه‌های اتصال الکترودهای مختلف شده است. بر این اساس انواع تیتراتورهای پتانسیومتری کمپانی KEM باتوجه به آشکارسازهای متنوع، به 5 دسته تقسیم می‌شوند:

  • AT-710-STD  : تیتراتور پتانسیومتری استاندارد ( با قابلیت اتصال الکترودهای فلزی، یون گزین و pH ) 
  • AT-710-PTA  : تیتراتور پتانسیومتری استاندارد با آشکارساز فوتومتری 
  • AT-710-CMT  : تیتراتور پتانسیومتری استاندارد با آشکارساز هدایت سنجی
  • AT-710-POT : تیتراتور پتانسیومتری استاندارد با آشکارساز پلاریزاسیون
  • AT-710-TET : تیتراتور پتانسیومتری استاندارد دو کاناله
تیتراتورهای کمپانی KEM
انواعتیتراتور  STD  POT  PTA  CMT  TET
نوعآشکارساز پتانسیومتری پلاریزاسیون  فوتومتری  هدایتسنجی پتانسیومتری‌دوکاناله
 

نوعتیتراسیون

رسوبی،اکسایش-کاهش،کمپلسکومتری،اسیدوبازدرمحیطهایآبیوغیرآبی

 تیتراسیونهای

پتانسیومتری

تیتراسیونپتانسیومتریبا
 جریان ثابت

تیتراسیونآمپرومتریبا
پتانسیل ثابت
 

فوتومتری(رنگ‌سنجی)

 هدایتسنجی

2ورودیاتصالالکترود

پارامترمورداندازهگیری

پتانسیل الکترودهای یونگزین، فلزی و pH ،pH  و دما


 جریانوپتانسیلپلاریزه  جذب و عبور  هدایت  

الکترودهایاستاندارددستگاه

الکترود pH کامباین C-171 

الکترود تصحیح دمایی T-171

 

الکتروددوقلویپلاتین 

M-511

الکترودفوتومتری  

الکترودهدایتسنجی

K-321

 
خانواده تيتراتورهای سری 710

تيتراتورهايی‌ باكارايی‌‌ بالا و قابليت‌ رديابی‌ اطلاعات‌ كه دقت‌ نتايج‌ را‌ تضمين‌ می‌كند

انجام تیتراسیون دستی و دوزینگ دقیق محلولها 
اتوماسیون
اتوسمپلرها برای هرکاربردی با قابلیت 7 تا 12 نمونه و همچنین قابلیت آماده سازی نمونه

یکی از مزیت‌های تیتراتورهای پتانسیومتری توانایی انجام تیتراسیون‌های متنوع و مختلف با یک دستگاه می‌باشد. کمپانی KEM  با نوآوری در تولید آشکارسازهای مختلف، تنوع در تیتراسیون را امکان‌پذیر ساخته است. بوسیله این ویژگی کاربر می‌تواند چیدمان‌های متفاوتی از دستگاه را متناسب با نوع تیتراسیون خود سفارش دهد. این امکان بواسطه تنوع در درگاه‌های اتصال الکترودهای مختلف به تیتراتور فراهم شده است. بر این اساس انواع تیتراتورهای پتانسیومتری کمپانی KEM با توجه به آشکارسازهای متنوع، به 5 دسته تقسیم می‌شوند.

-        تیتراتور پتانسیومتری استاندارد AT-710-ST ( با قابلیت اتصال الکترودهای فلزی، یون گزین و pH)

-        تیتراتور پتانسیومتری استاندارد با آشکارساز فوتومتری AT-710-PT

-        تیتراتور پتانسیومتری با آشکارساز هدایت‌سنجی AT-710-CT

-        تیتراتور پتانسیومتری با آشکار ساز پلاریزاسیون AT-710-OT

-        تیتراتور پتانسیومتری استاندارد دوکاناله AT-710-TT

RSS دریافت آر اس اس فید
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.