پلاروگرافی، ولتامتری(VA)، ولتامتری چرخه‌ای به روش عريان‌سازی (CVS)

  • اندازه‌گيری و شناسايی مقادير بسيار‌كم فلزات به روش پلاروگرافی‌/ولتامتری:

      زمانيكه اندازه‌گيری مقادير بسيار كم فلزات مد نظر باشد، روشهای ولتامتری نسبت به ساير روشها بعنوان روش بارز و توانمند در نظر گرفته می‌شود. ولتامتری نسبت به ساير روش‌های آناليز فلزات، همانند جذب اتمی و ICP نه تنها مقرون به صرفه‌‌تر است بلكه دارای حساسيت بهتر در اندازه‌گيری می‌باشد.

  • ولتامتری چرخه‌ای به روش عريان‌سازی(CVS) و ولتامتری پالس چرخه‌ای به روش عريان‌سازی (CPVS):

      اين دو روش عمدتا" در صنعت آبكاری برای اندازه‌گيری افزودنی‌های آلی به كار گرفته می‌شوند. استفاده از اين روش در مرحله كنترل محصول توليد شده فرايندهای پوششی از جمله توليد نيمه‌هادی‌ها و مدارهای چاپی (PCB)، ضروری به نظر می‌رسد.

 

دستگاهی‌برای‌آناليزمقاديركم
ولتامتری‌چرخه‌ای‌به‌روش‌عريان‌سازی
هضم‌كننده‌به‌كمك‌نور‌UV
دستگاه‌پتانسيواستات‌قابل‌حمل
تكنيكهای‌تلفيقی
 
لوازم‌يدكی، نرم‌افزار، الكترودها
 
هضم‌كننده‌به‌كمك‌نور‌UV
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.