• وب سایت اینترنت
مقايسه مولتی‌مترهای پرتابل كمپانی WTW آلمان
كمپانی WTW مولتی‌مترهای پرتابل جديد خود را با تنوع بسيار در الكترودهای pH ، برای نمونه‌های مختلف در آزمايشگاه‌های صنايع مختلف (آب و فاضلاب، دارويی، غذايی و صنايع نفت، گاز و پتروشيمی) ارائه می‌دهد.
ويژگی Profiline Multi
  3410IDS 3420IDS 3430IDS
پارامتر pH, mV, ORP, Oxygen saturation, Oxygen Concentration, Oxygen Partial Pressure, conductivity, special resistance, salinity, TDS, temperature
قابليت‌اندازه‌گيری همزمان ×
درگاه  اندازه‌گيری 1 2 3
عملكرد CMC و QSC
صفحه‌كليدآنتی‌باكتريال
صفحه نمايش رنگی رنگی رنگی
الكترود هوشمند
كاليبراسيون pH 5 نقطه‌ای 5 نقطه‌ای 5 نقطه‌ای
كاليبراسيون هدايت 1 نقطه‌ای 1 نقطه‌ای 1 نقطه‌ای
كاليبراسيون DO 1
1 1
حافظه‌ذخيره‌نتايج‌كاليبراسيون 10 داده 10 داده 10 داده
محدوده‌اندازه‌گيری pH i-2 ... 20
i-2 ... 20 i-2 ... 20
محدوده اندازه‌گيری دما 105°C+ تا i-5 105°C+ تا i-5 105°C+ تا i-5
محدوده اندازه‌گيری پتانسيل (mV)
±2000 ±2000 ±2000
محدوده اندازه‌گيری هدايت i1 µS/cm ... 2 S/cm i1 µS/cm ... 2 S/cm i1 µS/cm ... 2 S/cm
محدوده اندازه‌گيری شوری

0.0i ... 70.0

According to IOT

0.0i ... 70.0

According to IOT

0.0i ... 70.0

According to IOT

محدوده اندازه‌گيری TDS

i0 ... 1999 mg/l

i2.00 ... 19.99 g/l

20.0i ... 199.9 g/l

i0 ... 1999 mg/l

i2.00 ... 19.99 g/l

20.0i ... 199.9 g/l

i0 ... 1999 mg/l

i2.00 ... 19.99 g/l

20.0i ... 199.9 g/l

محدوده‌اندازه‌گيری‌مقاومت‌ويژه i2.00 ... 19.99 -MOhm*cm i2.00 ... 19.99 -MOhm*cm i2.00 ... 19.99 -MOhm*cm
محدوده اندازه‌گيری DO

i0 ... 20 mg/l D.O

i0 ... 200 % D.O. saturation

i0 ... 400 mbar D.O. partial pressure

i0 ... 20 mg/l D.O

i0 ... 200 % D.O. saturation

i0 ... 400 mbar D.O. partial pressure

i0 ... 20 mg/l D.O

i0 ... 200 % D.O. saturation

i0 ... 400 mbar D.O. partial pressure
حد تفكيك pH 0.001 0.001 0.001
حد تفكيك پتانسيل (mV) 0.1 0.1 0.1
حد تفكيك دما ( ̊C) 0.1
0.1
0.1
دقت pH ±0.004 ±0.004 ±0.004
دقت پتانسيل (mV) ±0.2 ±0.2 ±0.2
دقت دما  ( ̊C) ±0.1 ±0.1 ±0.1
حد تفكيك هدايت i0.1 µS/cm
i0.1 µS/cm i0.1 µS/cm
حد تفكيك شوری 0.1
0.1 
0.1
حد تفكيك  TDS-mg/l
0.01,0.1,1 0.01,0.1,1
0.01,0.1,1
حد تفكيك مقاومت ويژه 0.01 0.01 0.01
تصحيح دمايی اتوماتيك

تشخيص اتوماتيك بافر

تشخيص بافرهای مختلف 22 22 22
انتقال‌اطلاعات‌به‌كامپيوترو‌فلش

پرينتر داخلی
×
×
امكان اتصال پرينتر
درگاه USB 1
2
2
حافظه ذخيره نتايج 5000 10000
10000 
پرينتر داخلی  × ×
هشدار كاليبراسيون مجدد
باطری قابل شارژ، كاربری با منبع تغذيه
نوع IP  ( مقاوم در برابر پاشش آب ) IP 67 IP 67 IP 67
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.