pH متر آزمايشگاهی

‌pHمترهای مختلف برای کاربردهای گوناگون

pH متر/يون‌متر

اندازه‌گيری‌پيشرفتهpHويون‌های متخلف‌توسط‌الكترودهای‌يون‌گزين مناسب‌آزمايشگاه‌های‌تحقيقاتی

pH متر/هدایت‌سنج
 

اندازه‌گيری‌همزمانpHوهدایت‌  به صورت پرتابل و رومیزی

هدايت‌سنج   

مدول‌اندازه‌گيری‌هدايت‌سنج‌ پيشرفته‌به‌همراه‌قابليت‌كاربری بانرم‌افزار‌tiamoيا‌كنترل‌گرلمسی

سنسورها

 

دو‌ويژگی‌‌برجسته‌الكترودها دقت‌بالا‌و‌نگهداری‌آسان‌

بافرها،الكتروليت‌ها و ...

بافرها،الكتروليت‌ها‌و‌يون‌های‌  مطابق‌استاندارد برای‌نيازمنديهای‌ISO9000وGLP

RSS دریافت آر اس اس فید
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.