خانه > محصولات > WTW > pH متر

اندازه‌گيری pH  

بعد از توزین و دما، اندازه‌گيری pH از مهمترین پارامترهای مورد توجه در آزمایشگاه‌ها می‌باشد. مقدار pH با اندازه‌گیری فعالیت یون هیدروژن تعيين می‌شود و از اين طريق اسیدی یا بازی‌بودن نمونه مشخص می‌شود. تعيين pH در فرآیندهای بیوشیمیایی، شیمیایی و بیولوژیکی ضروری و مهم است. این پارامتر به وسیله الکترود شیشه‌ای pH اندازه‌گیری می‌شود. غشاء شیشه‌ای الكترود در برابر کوچکترین تغییرات پتانسیل محلول كه به وسیله یون‌های هیدروژن موجود در محلول نسبت به الکترود مرجع ايجاد شده است، حساس می‌باشد. این پتانسیل در دستگاه pH متر به وسیله معادله نرنست به صورت pH گزارش می‌شود.

مفاهیم جدید در دستگاه‌های کمپانی WTW آلمان

*  مفهوم  IDS :  Intelligent Digital Sensor

این مفهوم به معنای الکترودهای دیجیتالی هوشمند است و برای پارامترهای pH، هدایت و DO به کار می‌رود. 

در الکترودهای هوشمند تبدیل سيگنال‌های کوچک به پارامتر مورد اندازه‌گيری مستقیماً در الکترود انجام می‌شود. در نتيجه موجب افزایش کیفیت نتایج و انتقال همزمان اطلاعات به صورت دیجیتالی به دستگاه می‌شود. از دیگر ویژگی‌های الکترودهای هوشمند (IDS) کمپانی WTW، ذخیره اطلاعات کالیبراسیون تا 10 نتیجه، نام و سریال الکترود و کنترل شرایط الکترود به وسیله عملکرد (QSC) یا (Quality Sensor Control) می‌باشد.

* مزیت‌های الکترودهای هوشمند

-         تبديل سیگنال مورد اندازه‌گیری به اطلاعات در الکترود انجام می‌شود.

-         همه اطلاعات الکترود، دستگاه و کاربر جهت مستندسازی اتوماتیک در دسترس هستند.

-         اطلاعات کالیبراسیون به صورت مستقل در الکترود ذخیره شده و هرگز از بین نمی‌روند.

* عملکرد CMC : Continuous Measurement Control

این عملکرد به صورت گرافیکی در صفحه نمایش دستگاه‌ها جهت بازبینی و کنترل محدوده اندازه‌گیری استفاده می‌شود. محدوده اندازه‌گیری به صورت نوار گرافیکی افقی به همراه نقاط کالیبراسیون نشان داده می‌شود. هر نقطه کالیبراسیونی شامل محدوده اطمینان2pH± می‌باشد. حرکت نشانگر نشان‌دهنده تطابق مقدار اندازه‌گیری شده با محدوده کالیبراسیون است.

* عملکرد QSC :  Quality Sensor Control

این عملکرد جهت کنترل وضعیت و شرایط کالیبراسیون الکترود استفاده می‌شود. بعد از اولین کالیبراسیون الکترود این نوار به صورت عمودی در صفحه نمایش دستگاه نمایان می‌شود. تغییر نشانگر از رنگ سبز به قرمز نشان دهنده شرایط کالیبراسیون و شیب الکترود است. به کمک این عملکرد کاربر از وضعیت الکترود به صورت مرتب مطلع خواهد شد و كنترل الكترود به صورت مرتب انجام می‌شود.

 

RSS دریافت آر اس اس فید
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.