• وب سایت اینترنت

اندازه‌گیری عدد بازی در روغن‌ها ASTM D4739 , ASTM D2896                                                               

اندازه‌گیری عدد بازی کل (TBN) DIN ISO 3771

اندازه‌گیری بازهای نیتروژن در مایعات نفتی UOP 269

اندازه‌گیری عدد بازی کل (TBN) در محصولات نفتی  ASTM D664-11a

اندازه‌گیری عدد بازی (TBN) و اسیدی (TAN) کل به روش تیتراسیون رنگ سنجی  ASTM D974-12  

اندازه‌گیری سولفور در بنزین، نفت سفید، روغن توربین هواپیما و سوخت ها به روش تیتراسیون پتانسیومتری ASTM D3227-04a   

اندازه‌گیری عدد اسیدی سوخت توربین هواپیما ASTM D3242-11

اندازه‌گیری عدد اسیدی محصولات نفتی ASTM D3339-11

اندازه‌گیری عدد اسیدی DIN EN 12634

اندازه‌گیری عدد اسیدی و اسیدهای نفتیک UOP 565

اندازه‌گیری سولفور و مرکاپتان در مایعات نفتی ISO 3012

اندازه‌گیری H2S  در (Liquefied Petroleum gas) LPG ، ASTM 2420

اندازه‌گیری H2S ، سولفور و مرکاپتان UOP 163

اندازه گیری قلیائیت، H2S و مرکاپتان UOP 209

اندازه‌گیری عدد پراکسید در محصولات نفتی  ASTM D1832-04

اندازه‌گیری  H2S ، مرکاپتان و سولفور و کربنیل سولفید در (Liquefied Petroleum gas)LPG ، UOP 212

اندازه‌گیری عدد صابونی در محصولات نفت خام، روغن عایق کننده و سایر محصولات ASTM D94-07, DIN 51559

اندازه‌گیری عدد برم (Bromine number) در مایعات نفتی و آلکن های آلیفاتیک ASTM D 1159-07

اندازه‌گیری عدد برم (Bromine number) در هیدروکربن هاي آروماتیک ASTM D 5776-07e1

اندازه‌گیری عدد برم (Bromine number) در میعانات نفتی و آلکن‌ها ISO 3839

اندازه‌گیری عدد برم (Bromine number) و ایندکس (Bromine index) در هیدروکربن‌ها UOP 304

اندازه‌گیری ایندکس برم (Bromine index) در هیدروکربن‌ها ASTM D2710-09

اندازه‌گیری عدد هیدروکسیل در هیدروکربن های آلیفاتیک و هیدروکربن های آروماتیک ASTM E 1899-08

اندازه‌گیری عدد هیدروکسیل در رزین‌ها، رنگ‌ها، الکل‌ها، گلایکول‌ها و چربی DIN 53240

اندازه‌گیری مقدار کلر آلی و معدنی و کل در هیدروکربن‌ها UOP 588

اندازه‌گیری مقدار کلر کل آلی در نفت خام ASTM D 4929

اندازه‌گیری درجه شوری در نفت خام  ASTM D 6470

اندازه‌گیری مقدار آب در هیدروکربن‌ها (به روش کارل‌فیشر کولن‌سنجی و حجم‌سنجی) DIN 51777-1/2

اندازه‌گیری مقدار آب در نفت خام (به روش کارل‌فیشر حجم‌سنجی) ASTM D 4377

اندازه‌گیری مقدار آب در نفت خام (به روش کارل‌فیشر کولن‌سنجی) ASTM D 4928

اندازه‌گیری مقدار آب در روغن‌ها و حلال‌های آلی و نفت خام (به روش کارل‌فیشر کولومتری) ASTM E 1064

اندازه‌گیری مقدار آب در محصولات نفتی (به روش کارل‌فیشر کولن‌سنجی) ASTM D 6304

اندازه‌گیری مقدار آب در حلال‌های بسیار فرار (به روش کارل‌فیشر حجم‌سنجی) ASTM D 1364

اندازه‌گیری مقدار آب در ترپانتین (به روش کارل‌فیشر) ASTM D 890

اندازه‌گیری مقدار آب در کلیه محصولات نفتی (به روش کارل‌فیشر حجم‌سنجی) ASTM E 203

اندازه‌گیری مقدار آب در نفت خام (به روش کارل‌فیشر حجم‌سنجی) ISO 1036

اندازه‌گیری مقدار آب در نفت خام (به روش کارل‌فیشر کولن‌سنجی) ISO 10337

اندازه‌گیری مقدار آب در محصولات نفتی (به روش کارل‌فیشر کولن‌سنجی) ISO 12937

اندازه‌گیری مقدار آب در محصولات نفتی (به روش کارل‌فیشر حجم‌سنجی) ISO 6296

اندازه‌گیری آب در نفت خام به وسیله تیتراسیون کارل‌فیشر کولن‌سنجی  ASTM D6470-99

تعیین قلیائیت باقیمانده خنک کننده‌های موتور و ضد زنگ ASTM D1121-11
اندازه‌گیری اسیدیته، کلراید و کلسیم در محصولات لبنی (تیتراسیون پتانسیومتری)                                                                

اندازه‌گیری ویتامین ascorbic acid )  C ) در محصولات لبنی (تیتراسیون پتانسیومتری)  

اندازه‌گیری نیتروژن کجلدال در محصولات لبنی (تیتراسیون پتانسیومتری)  

اندازه‌گیری اسیدهای چرب آزاد (FFA) و عدد اسیدی در روغن ها و چربی های خوراکی (تیتراسیون پتانسیومتری)

اندازه‌گیری عدد هیدروکسل در روغن ها و چربی های خوراکی (تیتراسیون پتانسیومتری)

اندازه‌گیری عدد ید (Iodic number)  در روغن ها و جربی های خوراکی (تیتراسیون پتانسیومتری)

اندازه‌گیری عدد پراکسید (Peroxide number) در روغن ها و چربی های خوراکی (تیتراسیون پتانسیومتری)

اندازه‌گیری عدد صابونی در روغن ها و چربی های خوراکی (تیتراسیون پتانسیومتری)

اندازه‌گیری اسیدیته، کلراید و نمک طعام در غلات، پاستا و صبحانه های آماده (تیتراسیون پتانسیومتری)

اندازه‌گیری نیتروژن کجلدال و پروتئین کل در غلات، پاستا و صبحانه های آماده (تیتراسیون پتانسیومتری)

اندازه‌گیری کلسیم و منیزیم در خاکستر غلات، پاستا و صبحانه های آماده (تیتراسیون پتانسیومتری)

اندازه‌گیری اسیدهای آزاد در عسل، قند و شیرینی ها (تیتراسیون پتانسیومتری)

اندازه‌گیری عدد فرمال (Formal number) در عسل، قند و شیرینی ها (تیتراسیون پتانسیومتری)

اندازه‌گیری قندهای کاهش یافته در عسل، قند و شیرینی ها (تیتراسیون پتانسیومتری)

اندازه‌گیری سیتریک اسید، سیترات ها و فسفریک اسید در نوشیدنی ها و لیمونادها (تیتراسیون پتانسیومتری)

اندازه‌گیری  اسیدیته کل در عصاره میوه ها، سبزیجات و نکتار میوه ها و مرباها (تیتراسیون پتانسیومتری)

اندازه‌گیری ویتامین ascorbic acid )  C ) در عصاره میوه ها، سبزیجات و نکتار میوه ها و مرباها (تیتراسیون پتانسیومتری)

اندازه‌گیری سولفات، سولفید، کلراید و فسفر کل در عصاره میوه ها، سبزیجات و نکتار میوه ها و مرباها (تیتراسیون پتانسیومتری)

اندازه‌گیری کلسیم، منیزیم و پتاسیم در عصاره میوه ها، سیبزیجات و نکتار میوه ها و مرباها (تیتراسیون پتانسیومتری)

اندازه‌گیری  قلیائیت خاکستر عصاره عصاره میوه ها، سبزیجات و نکتار میوه ها و مرباها
(تیتراسیون پتانسیومتری)

اندازه‌گیری عدد فرمال (Formal number)، نیتروژن کجلدال و پروتئین کل در عصاره میوه ها، سبزیجات و نکتار میوه ها و مرباها (تیتراسیون پتانسیومتری)

اندازه‌گیری قندهای کاهش یافته در مرباها (تیتراسیون پتانسیومتری)

اندازه‌گیری اسیدیته، قلیائیت خاکستر، کلراید و قندهای کاهش یافته در انواع قهوه (تیتراسیون پتانسیومتری)

اندازه‌گیری pH، قلیائیت خاکستر، نیتروژن کجلدال در کاکائو و پودر شکلات (تیتراسیون پتانسیومتری)

اندازه‌گیری اسیدهای چرب آزاد (FFA)، عدد ید و عدد صابونی در کره کاکائو (تیتراسیون پتانسیومتری)

اندازه‌گیری گروه‌های متواکسی و اتوکسی در ژلاتین و قوام دهنده‌ها (تیتراسیون پتانسیومتری)

اندازه‌گیری سیکلامات و ساخارین در شیرین کننده‌های مصنوعی (تیتراسیون پتانسیومتری)

اندازه‌گیری اکسالیک اسید در میوه‌ها و سبزیجات (تیتراسیون پتانسیومتری)

اندازه‌گیری اسیدهای گوگردی کل در میوه‌ها و سبزیجات خشک شده (تیتراسیون پتانسیومتری)

اندازه‌گیری نمک طعام در عصاره و کنستانتره قارچ (تیتراسیون پتانسیومتری)

اندازه‌گیری کلراید در نمک طعام اولیه (تیتراسیون پتانسیومتری)

اندازه‌گیری ید و تری کلسیم فسفات در نمک طعام (تیتراسیون پتانسیومتری)

اندازه‌گیری نیتریت در نمک طعام شستشو (جهت مصرف در صنعت کنسروسازی) (تیتراسیون پتانسیومتری)

اندازه‌گیری کلراید ( NaCl ) در فرآورده‌های گوشتی (تیتراسیون پتانسیومتری)

اندازه‌گیری نیتروژن کجلدال و پروتئین در فرآورده های گوشتی (تیتراسیون پتانسیومتری)

اندازه‌گیری اسید گوگرد در فرآورده‌های گوشتی (تیتراسیون پتانسیومتری)

 
 
 
 
 
 

اندازه‌گیری عدد بازی در روغن‌ها ASTM D4739 , ASTM D2896                                                               

اندازه‌گیری عدد بازی کل (TBN) DIN ISO 3771

اندازه‌گیری بازهای نیتروژن در مایعات نفتی UOP 269

اندازه‌گیری عدد بازی کل (TBN) در محصولات نفتی  ASTM D664-11a

اندازه‌گیری عدد بازی (TBN) و اسیدی (TAN) کل به روش تیتراسیون رنگ سنجی  ASTM D974-12  

اندازه‌گیری سولفور در بنزین، نفت سفید، روغن توربین هواپیما و سوخت ها به روش تیتراسیون پتانسیومتری ASTM D3227-04a   

اندازه‌گیری عدد اسیدی سوخت توربین هواپیما ASTM D3242-11

اندازه‌گیری عدد اسیدی محصولات نفتی ASTM D3339-11

اندازه‌گیری عدد اسیدی DIN EN 12634

اندازه‌گیری عدد اسیدی و اسیدهای نفتیک UOP 565

اندازه‌گیری سولفور و مرکاپتان در مایعات نفتی ISO 3012

اندازه‌گیری H2S  در (Liquefied Petroleum gas) LPG ، ASTM 2420

اندازه‌گیری H2S ، سولفور و مرکاپتان UOP 163

اندازه گیری قلیائیت، H2S و مرکاپتان UOP 209

اندازه‌گیری عدد پراکسید در محصولات نفتی  ASTM D1832-04

اندازه‌گیری  H2S ، مرکاپتان و سولفور و کربنیل سولفید در (Liquefied Petroleum gas)LPG ، UOP 212

اندازه‌گیری عدد صابونی در محصولات نفت خام، روغن عایق کننده و سایر محصولات ASTM D94-07, DIN 51559

اندازه‌گیری عدد برم (Bromine number) در مایعات نفتی و آلکن های آلیفاتیک ASTM D 1159-07

اندازه‌گیری عدد برم (Bromine number) در هیدروکربن هاي آروماتیک ASTM D 5776-07e1

اندازه‌گیری عدد برم (Bromine number) در میعانات نفتی و آلکن‌ها ISO 3839

اندازه‌گیری عدد برم (Bromine number) و ایندکس (Bromine index) در هیدروکربن‌ها UOP 304

اندازه‌گیری ایندکس برم (Bromine index) در هیدروکربن‌ها ASTM D2710-09

اندازه‌گیری عدد هیدروکسیل در هیدروکربن های آلیفاتیک و هیدروکربن های آروماتیک ASTM E 1899-08

اندازه‌گیری عدد هیدروکسیل در رزین‌ها، رنگ‌ها، الکل‌ها، گلایکول‌ها و چربی DIN 53240

اندازه‌گیری مقدار کلر آلی و معدنی و کل در هیدروکربن‌ها UOP 588

اندازه‌گیری مقدار کلر کل آلی در نفت خام ASTM D 4929

اندازه‌گیری درجه شوری در نفت خام  ASTM D 6470

اندازه‌گیری مقدار آب در هیدروکربن‌ها (به روش کارل‌فیشر کولن‌سنجی و حجم‌سنجی) DIN 51777-1/2

اندازه‌گیری مقدار آب در نفت خام (به روش کارل‌فیشر حجم‌سنجی) ASTM D 4377

اندازه‌گیری مقدار آب در نفت خام (به روش کارل‌فیشر کولن‌سنجی) ASTM D 4928

اندازه‌گیری مقدار آب در روغن‌ها و حلال‌های آلی و نفت خام (به روش کارل‌فیشر کولومتری) ASTM E 1064

اندازه‌گیری مقدار آب در محصولات نفتی (به روش کارل‌فیشر کولن‌سنجی) ASTM D 6304

اندازه‌گیری مقدار آب در حلال‌های بسیار فرار (به روش کارل‌فیشر حجم‌سنجی) ASTM D 1364

اندازه‌گیری مقدار آب در ترپانتین (به روش کارل‌فیشر) ASTM D 890

اندازه‌گیری مقدار آب در کلیه محصولات نفتی (به روش کارل‌فیشر حجم‌سنجی) ASTM E 203

اندازه‌گیری مقدار آب در نفت خام (به روش کارل‌فیشر حجم‌سنجی) ISO 1036

اندازه‌گیری مقدار آب در نفت خام (به روش کارل‌فیشر کولن‌سنجی) ISO 10337

اندازه‌گیری مقدار آب در محصولات نفتی (به روش کارل‌فیشر کولن‌سنجی) ISO 12937

اندازه‌گیری مقدار آب در محصولات نفتی (به روش کارل‌فیشر حجم‌سنجی) ISO 6296

اندازه‌گیری آب در نفت خام به وسیله تیتراسیون کارل‌فیشر کولن‌سنجی  ASTM D6470-99

تعیین قلیائیت باقیمانده خنک کننده‌های موتور و ضد زنگ ASTM D1121-11
RSS دریافت آر اس اس فید
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.