• وب سایت اینترنت

اندازه‌گیری مقادیر مس، سولفوریک اسید و کلراید در حمام های اسیدی مس(تیتراسیون پتانسیومتری)                                                               

اندازه‌گیری مقادیر مس، سیانید آزاد، کربنات و هیدروکسید در حمام های قلیایی مس(تیتراسیون پتانسیومتری)

اندازه‌گیری مقادیر نیکل، بوریک اسید و کلراید در حمام های نیکل (تیتراسیون پتانسیومتری)

اندازه‌گیری مقادیر کروم (VI)، کروم (III) و کروم کل، فلورید و آهن در حمام های کروم (تیتراسیون پتانسیومتری)

اندازه‌گیری مقادیر روی، هیدروکسید، کربنات و سیانید کل در حمام های روی  (تیتراسیون پتانسیومتری)

اندازه‌گیری مقادیر قلع (II)، قلع (IV)، سولفوریک اسید و فلوریک اسید، کلراید در حمام های اسیدی قلع (تیتراسیون پتانسیومتری) 

اندازه‌گیری قلع، کربنات و هیدروکسید در حمام های قلیایی قلع (تیتراسیون پتانسیومتری)

اندازه‌گیری سیانید آزاد، کربنات و مس در حمام های نقره (تیتراسیون پتانسیومتری)

اندازه‌گیری طلا، مس و سیانید در حمام های طلا (تیتراسیون پتانسیومتری)

اندازه‌گیری پالادیم، کلراید، نیتریت در حمام های پالادیم ( تیتراسیون پتانسیومتری)

اندازه‌گیری مقادیر مس، روی و سیانید آزاد، کربنات، هیدروکسید، سولفید و آمونیوم در حمام های برنج (تیتراسیون پتانسیومتری)

اندازه‌گیری مقادیر مس، قلع، سیانید آزاد در حمام های برنز (تیتراسیون پتانسیومتری)

اندازه‌گیری مقادیر سرب، قلع، در حمام های سرب، قلع (تیتراسیون پتانسیومتری)

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اندازه‌گیری عدد بازی در روغن‌ها ASTM D4739 , ASTM D2896                                                               

اندازه‌گیری عدد بازی کل (TBN) DIN ISO 3771

اندازه‌گیری بازهای نیتروژن در مایعات نفتی UOP 269

اندازه‌گیری عدد بازی کل (TBN) در محصولات نفتی  ASTM D664-11a

اندازه‌گیری عدد بازی (TBN) و اسیدی (TAN) کل به روش تیتراسیون رنگ سنجی  ASTM D974-12  

اندازه‌گیری سولفور در بنزین، نفت سفید، روغن توربین هواپیما و سوخت ها به روش تیتراسیون پتانسیومتری ASTM D3227-04a   

اندازه‌گیری عدد اسیدی سوخت توربین هواپیما ASTM D3242-11

اندازه‌گیری عدد اسیدی محصولات نفتی ASTM D3339-11

اندازه‌گیری عدد اسیدی DIN EN 12634

اندازه‌گیری عدد اسیدی و اسیدهای نفتیک UOP 565

اندازه‌گیری سولفور و مرکاپتان در مایعات نفتی ISO 3012

اندازه‌گیری H2S  در (Liquefied Petroleum gas) LPG ، ASTM 2420

اندازه‌گیری H2S ، سولفور و مرکاپتان UOP 163

اندازه گیری قلیائیت، H2S و مرکاپتان UOP 209

اندازه‌گیری عدد پراکسید در محصولات نفتی  ASTM D1832-04

اندازه‌گیری  H2S ، مرکاپتان و سولفور و کربنیل سولفید در (Liquefied Petroleum gas)LPG ، UOP 212

اندازه‌گیری عدد صابونی در محصولات نفت خام، روغن عایق کننده و سایر محصولات ASTM D94-07, DIN 51559

اندازه‌گیری عدد برم (Bromine number) در مایعات نفتی و آلکن های آلیفاتیک ASTM D 1159-07

اندازه‌گیری عدد برم (Bromine number) در هیدروکربن هاي آروماتیک ASTM D 5776-07e1

اندازه‌گیری عدد برم (Bromine number) در میعانات نفتی و آلکن‌ها ISO 3839

اندازه‌گیری عدد برم (Bromine number) و ایندکس (Bromine index) در هیدروکربن‌ها UOP 304

اندازه‌گیری ایندکس برم (Bromine index) در هیدروکربن‌ها ASTM D2710-09

اندازه‌گیری عدد هیدروکسیل در هیدروکربن های آلیفاتیک و هیدروکربن های آروماتیک ASTM E 1899-08

اندازه‌گیری عدد هیدروکسیل در رزین‌ها، رنگ‌ها، الکل‌ها، گلایکول‌ها و چربی DIN 53240

اندازه‌گیری مقدار کلر آلی و معدنی و کل در هیدروکربن‌ها UOP 588

اندازه‌گیری مقدار کلر کل آلی در نفت خام ASTM D 4929

اندازه‌گیری درجه شوری در نفت خام  ASTM D 6470

اندازه‌گیری مقدار آب در هیدروکربن‌ها (به روش کارل‌فیشر کولن‌سنجی و حجم‌سنجی) DIN 51777-1/2

اندازه‌گیری مقدار آب در نفت خام (به روش کارل‌فیشر حجم‌سنجی) ASTM D 4377

اندازه‌گیری مقدار آب در نفت خام (به روش کارل‌فیشر کولن‌سنجی) ASTM D 4928

اندازه‌گیری مقدار آب در روغن‌ها و حلال‌های آلی و نفت خام (به روش کارل‌فیشر کولومتری) ASTM E 1064

اندازه‌گیری مقدار آب در محصولات نفتی (به روش کارل‌فیشر کولن‌سنجی) ASTM D 6304

اندازه‌گیری مقدار آب در حلال‌های بسیار فرار (به روش کارل‌فیشر حجم‌سنجی) ASTM D 1364

اندازه‌گیری مقدار آب در ترپانتین (به روش کارل‌فیشر) ASTM D 890

اندازه‌گیری مقدار آب در کلیه محصولات نفتی (به روش کارل‌فیشر حجم‌سنجی) ASTM E 203

اندازه‌گیری مقدار آب در نفت خام (به روش کارل‌فیشر حجم‌سنجی) ISO 1036

اندازه‌گیری مقدار آب در نفت خام (به روش کارل‌فیشر کولن‌سنجی) ISO 10337

اندازه‌گیری مقدار آب در محصولات نفتی (به روش کارل‌فیشر کولن‌سنجی) ISO 12937

اندازه‌گیری مقدار آب در محصولات نفتی (به روش کارل‌فیشر حجم‌سنجی) ISO 6296

اندازه‌گیری آب در نفت خام به وسیله تیتراسیون کارل‌فیشر کولن‌سنجی  ASTM D6470-99

تعیین قلیائیت باقیمانده خنک کننده‌های موتور و ضد زنگ ASTM D1121-11
RSS دریافت آر اس اس فید
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.