• وب سایت اینترنت

اندازه‌گیری عدد بازی در روغن‌ها (تیتراسیون پتانسیومتری) ASTM D4739 , ASTM D2896                                                                

اندازه‌گیری عدد بازی کل(تیتراسیون پتانسیومتری) (TBN) DIN ISO 3771

اندازه‌گیری بازهای نیتروژن در مایعات نفتی(تیتراسیون پتانسیومتری) UOP 269

اندازه‌گیری عدد بازی کل (TBN) در محصولات نفتی(تیتراسیون پتانسیومتری)  ASTM D664-11a

اندازه‌گیری عدد بازی (TBN) و اسیدی (TAN) کل (به روش تیتراسیون رنگ سنجی)   ASTM D974-12  

اندازه‌گیری سولفور در بنزین، نفت سفید، روغن توربین هواپیما و سوخت ها (به روش تیتراسیون پتانسیومتری) ASTM D3227-04a   

اندازه‌گیری عدد اسیدی سوخت توربین هواپیما (تیتراسیون پتانسیومتری) ASTM D3242-11

اندازه‌گیری عدد اسیدی محصولات نفتی (تیتراسیون پتانسیومتری) ASTM D3339-11

اندازه‌گیری عدد اسیدی(تیتراسیون پتانسیومتری) DIN EN 12634

اندازه‌گیری عدد اسیدی و اسیدهای نفتیک(تیتراسیون پتانسیومتری) UOP 565

اندازه‌گیری سولفور و مرکاپتان در مایعات نفتی(تیتراسیون پتانسیومتری) ISO 3012

اندازه‌گیری H2S  در (Liquefied Petroleum gas)(تیتراسیون پتانسیومتری) LPG ، ASTM 2420

اندازه‌گیری H2S ، سولفور و مرکاپتان UOP 163(تیتراسیون پتانسیومتری)

اندازه گیری قلیائیت، H2S و مرکاپتان UOP 209(تیتراسیون پتانسیومتری)

اندازه‌گیری عدد پراکسید در محصولات نفتی(تیتراسیون پتانسیومتری) ASTM D1832-04

اندازه‌گیری  H2S ، مرکاپتان و سولفور و کربنیل سولفید در (Liquefied Petroleum gas)(تیتراسیون پتانسیومتری)LPG ، UOP 212

اندازه‌گیری عدد صابونی در محصولات نفت خام، روغن عایق کننده و سایر محصولات(تیتراسیون پتانسیومتری) ASTM D94-07, DIN 51559

اندازه‌گیری عدد برم (Bromine number) در مایعات نفتی و آلکن های آلیفاتیک(تیتراسیون پتانسیومتری) ASTM D 1159-07

اندازه‌گیری عدد برم (Bromine number) در هیدروکربن هاي آروماتیک(تیتراسیون پتانسیومتری) ASTM D 5776-07e1

اندازه‌گیری عدد برم (Bromine number) در میعانات نفتی و آلکن‌ها(تیتراسیون پتانسیومتری) ISO 3839

اندازه‌گیری عدد برم (Bromine number) و ایندکس (Bromine index) در هیدروکربن‌ها(تیتراسیون پتانسیومتری) UOP 304

اندازه‌گیری ایندکس برم (Bromine index) در هیدروکربن‌ها(تیتراسیون پتانسیومتری) ASTM D2710-09

اندازه‌گیری عدد هیدروکسیل در هیدروکربن های آلیفاتیک و هیدروکربن های آروماتیک(تیتراسیون پتانسیومتری) ASTM E 1899-08

اندازه‌گیری عدد هیدروکسیل در رزین‌ها، رنگ‌ها، الکل‌ها، گلایکول‌ها و چربی(تیتراسیون پتانسیومتری) DIN 53240

اندازه‌گیری مقدار کلر آلی و معدنی و کل در هیدروکربن‌ها(تیترسیون پتانسیومتری) UOP 588

اندازه‌گیری مقدار کلر کل آلی در نفت خام(تیتراسیون پتانسیومتری) ASTM D 4929

اندازه‌گیری درجه شوری در نفت خام (تیتراسیون پتانسیومتری) ASTM D 6470

اندازه‌گیری مقدار آب در هیدروکربن‌ها (به روش کارل‌فیشر کولن‌سنجی و حجم‌سنجی) DIN 51777-1/2

اندازه‌گیری مقدار آب در نفت خام (به روش کارل‌فیشر حجم‌سنجی) ASTM D 4377

اندازه‌گیری مقدار آب در نفت خام (به روش کارل‌فیشر کولن‌سنجی) ASTM D 4928

اندازه‌گیری مقدار آب در روغن‌ها و حلال‌های آلی و نفت خام (به روش کارل‌فیشر کولومتری) ASTM E 1064

اندازه‌گیری مقدار آب در محصولات نفتی (به روش کارل‌فیشر کولن‌سنجی) ASTM D 6304

اندازه‌گیری مقدار آب در حلال‌های بسیار فرار (به روش کارل‌فیشر حجم‌سنجی) ASTM D 1364

اندازه‌گیری مقدار آب در ترپانتین (به روش کارل‌فیشر) ASTM D 890

اندازه‌گیری مقدار آب در کلیه محصولات نفتی (به روش کارل‌فیشر حجم‌سنجی) ASTM E 203

اندازه‌گیری مقدار آب در نفت خام (به روش کارل‌فیشر حجم‌سنجی) ISO 1036

اندازه‌گیری مقدار آب در نفت خام (به روش کارل‌فیشر کولن‌سنجی) ISO 10337

اندازه‌گیری مقدار آب در محصولات نفتی (به روش کارل‌فیشر کولن‌سنجی) ISO 12937

اندازه‌گیری مقدار آب در محصولات نفتی (به روش کارل‌فیشر حجم‌سنجی) ISO 6296

اندازه‌گیری آب در نفت خام به وسیله تیتراسیون کارل‌فیشر کولن‌سنجی  ASTM D6470-99

تعیین قلیائیت باقیمانده خنک کننده‌های موتور و ضد زنگ(تیتراسیون پتانسیومتری) ASTM D1121-11

اندازه‌گیری عدد بازی در روغن‌ها ASTM D4739 , ASTM D2896                                                               

اندازه‌گیری عدد بازی کل (TBN) DIN ISO 3771

اندازه‌گیری بازهای نیتروژن در مایعات نفتی UOP 269

اندازه‌گیری عدد بازی کل (TBN) در محصولات نفتی  ASTM D664-11a

اندازه‌گیری عدد بازی (TBN) و اسیدی (TAN) کل به روش تیتراسیون رنگ سنجی  ASTM D974-12  

اندازه‌گیری سولفور در بنزین، نفت سفید، روغن توربین هواپیما و سوخت ها به روش تیتراسیون پتانسیومتری ASTM D3227-04a   

اندازه‌گیری عدد اسیدی سوخت توربین هواپیما ASTM D3242-11

اندازه‌گیری عدد اسیدی محصولات نفتی ASTM D3339-11

اندازه‌گیری عدد اسیدی DIN EN 12634

اندازه‌گیری عدد اسیدی و اسیدهای نفتیک UOP 565

اندازه‌گیری سولفور و مرکاپتان در مایعات نفتی ISO 3012

اندازه‌گیری H2S  در (Liquefied Petroleum gas) LPG ، ASTM 2420

اندازه‌گیری H2S ، سولفور و مرکاپتان UOP 163

اندازه گیری قلیائیت، H2S و مرکاپتان UOP 209

اندازه‌گیری عدد پراکسید در محصولات نفتی  ASTM D1832-04

اندازه‌گیری  H2S ، مرکاپتان و سولفور و کربنیل سولفید در (Liquefied Petroleum gas)LPG ، UOP 212

اندازه‌گیری عدد صابونی در محصولات نفت خام، روغن عایق کننده و سایر محصولات ASTM D94-07, DIN 51559

اندازه‌گیری عدد برم (Bromine number) در مایعات نفتی و آلکن های آلیفاتیک ASTM D 1159-07

اندازه‌گیری عدد برم (Bromine number) در هیدروکربن هاي آروماتیک ASTM D 5776-07e1

اندازه‌گیری عدد برم (Bromine number) در میعانات نفتی و آلکن‌ها ISO 3839

اندازه‌گیری عدد برم (Bromine number) و ایندکس (Bromine index) در هیدروکربن‌ها UOP 304

اندازه‌گیری ایندکس برم (Bromine index) در هیدروکربن‌ها ASTM D2710-09

اندازه‌گیری عدد هیدروکسیل در هیدروکربن های آلیفاتیک و هیدروکربن های آروماتیک ASTM E 1899-08

اندازه‌گیری عدد هیدروکسیل در رزین‌ها، رنگ‌ها، الکل‌ها، گلایکول‌ها و چربی DIN 53240

اندازه‌گیری مقدار کلر آلی و معدنی و کل در هیدروکربن‌ها UOP 588

اندازه‌گیری مقدار کلر کل آلی در نفت خام ASTM D 4929

اندازه‌گیری درجه شوری در نفت خام  ASTM D 6470

اندازه‌گیری مقدار آب در هیدروکربن‌ها (به روش کارل‌فیشر کولن‌سنجی و حجم‌سنجی) DIN 51777-1/2

اندازه‌گیری مقدار آب در نفت خام (به روش کارل‌فیشر حجم‌سنجی) ASTM D 4377

اندازه‌گیری مقدار آب در نفت خام (به روش کارل‌فیشر کولن‌سنجی) ASTM D 4928

اندازه‌گیری مقدار آب در روغن‌ها و حلال‌های آلی و نفت خام (به روش کارل‌فیشر کولومتری) ASTM E 1064

اندازه‌گیری مقدار آب در محصولات نفتی (به روش کارل‌فیشر کولن‌سنجی) ASTM D 6304

اندازه‌گیری مقدار آب در حلال‌های بسیار فرار (به روش کارل‌فیشر حجم‌سنجی) ASTM D 1364

اندازه‌گیری مقدار آب در ترپانتین (به روش کارل‌فیشر) ASTM D 890

اندازه‌گیری مقدار آب در کلیه محصولات نفتی (به روش کارل‌فیشر حجم‌سنجی) ASTM E 203

اندازه‌گیری مقدار آب در نفت خام (به روش کارل‌فیشر حجم‌سنجی) ISO 1036

اندازه‌گیری مقدار آب در نفت خام (به روش کارل‌فیشر کولن‌سنجی) ISO 10337

اندازه‌گیری مقدار آب در محصولات نفتی (به روش کارل‌فیشر کولن‌سنجی) ISO 12937

اندازه‌گیری مقدار آب در محصولات نفتی (به روش کارل‌فیشر حجم‌سنجی) ISO 6296

اندازه‌گیری آب در نفت خام به وسیله تیتراسیون کارل‌فیشر کولن‌سنجی  ASTM D6470-99

تعیین قلیائیت باقیمانده خنک کننده‌های موتور و ضد زنگ ASTM D1121-11
RSS دریافت آر اس اس فید
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.