• وب سایت اینترنت
TitrIC Vario pro I سيستمی تلفيقی برای انجام كروماتوگرافی‌يونی و تيتراسيون در ساده‌ترين حالت ممكن        
TitrIC Vario pro I سيستمی كاملاً اتوماتيك برای اندازه‌گيری مستقيم دما، هدايت و pH، اندازه‌گيری تيتراسيون مقدار قليائيت فنول‌فتالئين و متيل‌اورانژ (مقدار p و m)، كلسيم، منيزيم و اندازه‌گيری آنيون‌ها به وسيله كروماتوگرافی‌يونی می‌باشد. اين سيستم شامل مدول هدايت‌سنجی 856، دو عدد دوزينو 800، و همزن ميله‌ای 802، تيتراندو 905، اتوسمپلر رباتيك 815XL، يك عدد كروماتوگراف‌يونی مدل 930 (Flex/Oven/SeS/PP/Deg) با فرونشاننده و آشكارساز هوشمند هدايت‌سنجی می‌باشد. TitrIC Vario pro I- آنالايزری بی‌همتا برای آناليز يون‌ها.
  
       
       
 TitrIC Vario pro II سيستم تلفيقی كروماتوگرافی‌يونی و تيتراسيون برای اندازه‌گيری دسته وسيعی از كاتيون‌ها و آنيون‌ها

TitrIC Vario pro II : سيستمی كاملاً اتوماتيك برای اندازه‌گيری مستقيم دما، هدايت و pH، اندازه‌گيری تيتراسيون مقدار قليائيت فنول‌فتالئين و متيل‌اورانژ (مقدارp و m) و اندازه‌گيری كاتيون‌ها شامل كلسيم و منيزيم و آنيون‌ها به وسيله كروماتوگرافی‌ يونی می‌باشد. سيستم شامل مدول هدايت‌سنجی 856، دو عدد دوزينو 800، همزن ميله‌ای 802، تيتراندو 905، اتوسمپلر رباتيك 815XL، يك عدد دستگاه كروماتوگراف‌يونی 930  (Flex/Oven/Deg) بدون فرونشاننده و يك دستگاه كروماتوگراف‌يونی 930 مجهز شده به فرونشاننده (Flex/Oven/SeS/PP/Deg) می‌باشد. لازم به ذكر است كه هر دو دستگاه كروماتوگرافی‌يونی مجهز به آشكارساز هوشمند هدايت‌سنجی می‌باشند.TitrIC Vario  pro II - آنالايزری بی‌همتا برای آناليز يون‌ها.


   
 TitrIC Vario pro III سيستمی تلفيقی برای انجام كروماتوگرافی‌يونی و تيتراسيون به صورت كاملاً حرفه‌ای

TitrIC Vario pro III  سيستمی كاملاٌ حرفه‌ای می‌باشد برای اندازه‌گيری مستقيم  دما،‌ هدايت و مقدار pH ‌، اندازه‌گيری تيتراسيون مقدار قليائيت فنول‌فتالئين و ميتل‌اورنژ (مقدار p و m)،‌ اندازه‌گيری كاتيون‌ها شامل كلسيم و منيزيم همينطور آنيون‌ها بوسيله كروماتوگرافی‌يونی در ظروف نمونه در دار. اتوسمپلر مجهز به بازويی می‌باشد كه برداشتن در ظروف نمونه را ميسر می‌سازد. اين سيستم شامل مدول هدايت‌سنجی 856، دو عدد دوزينو 800،‌ همزن ميله‌ای 802، تيتراندو 905،‌ اتوسمپلر رباتيك  815XL و يك كروماتوگراف‌يونی حرفه‌ای مدل 940 (Vario/TWO /SeS/PP) مجهز به دو آشكارساز هوشمند هدايت‌سنجی برای اندازه‌گير آنيون‌ها (فرونشانی متوالی) و كاتيون‌ها می‌باشد.  TitrIC Vario pro III - آنالايزری بی‌همتا برای آناليز آنيون‌ها و كاتيون‌ها.

© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.