منن-

814 USB Sample Processor

تيتراتورهايی‌باكارايی‌‌بالاو قابليت‌رديابی‌اطلاعات‌كه دقت‌نتايج‌را‌تضمين‌می‌كند

815 Robotic USB Sample Processor XL

آسانترين‌راه‌جهت‌كنترل‌ تيتراندو،دارای‌صفحه‌نمايش شفاف‌درگاه‌USBو ...

تيتراسيون‌و‌بيشتر،علاوه‌بر كنترل‌تيتراسيون‌اتوماسيون، كنترل‌دستگاه‌های‌ديگر...

815 Robotic Soliprep systems

تيتراتورفشرده‌جديدبسيار ساده‌تر‌ازديگرمدل‌ها‌جهت
آناليزهای‌روتين‌آزمايشگاهی

864 Robotic Balance Sample Processor


 

يك‌بسته‌مقرون‌به‌صرفه‌و قابل‌اطمينان‌جهت‌‌به‌دست
آوردن‌نتايج‌مطمئن

Product videos

پرينترها‌براساس‌نوع تيترينوپلاس‌يا‌تيترينوهای
قديمی‌انتخاب‌می‌شوند

RSS دریافت آر اس اس فید
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.