سیستم‌های MATi (اMetrohm Automated Titration Systems) پکیج‌های آماده‌ای جهت استفاده در صنایع مختلف می‌باشند. از آنجایی که انتخاب دستگاه متناسب با کاربرد آن در صنایع مختلف انجام می‌شود در زمان و هزینه‌های آنالیز صرفه‌جویی بسیاری خواهد شد.

 
MATi 12 سیستمی جهت تعیین COD به صورت اتوماتیک        
 این سیستم، تیتراسیون‌های نمونه‌های COD را به صورت کاملا" اتوماتیک با رک 21 تایی نمونه انجام می‌دهد. تیتراسیون در ظروف واکنش موجود در رک‌های اتوسمپلر انجام می‌شود، پس از مرحله الکترود به طور اتوماتیک بوسیله پمپ غشایی داخل اتوسمپلر شسته می‌شود و ظرف واکنش خالی می‌گردد. این سیستم توسط نرم‌افزار دوست‌دار کاربر tiamoTM (نرم‌افزار تیترسیون) کنترل می‌شود.
  
       

این سیستم شامل اجزای زیر می‌باشد:

1x 814 USB Sample Processor
 1x 905 Titrando
1x 854 iConnect
 5x 800 Dosino
 1x 741 Stirrer
 1x 69904023 Micro-Au electrode (250 mm)1

 

 

 

 

   
       
 MATi 11 سیستمی جهت تیتراسیون اتوماتیک کارل‌فیشر حجم‌سنجی سیستم با آماده‌سازی نمونه           

 این سیستم تیتراسیون کارل‌فیشر حجم‌سنجی را به صورت کاملا" اتوماتیک با رک 53 تایی نمونه انجام می‌دهد. این سیستم با نرم‌افزار tiamo TM و شامل  i815 Robotic USB Sample Processor XLو یک تیتراندو مدل 901 و لوازم جانبی کامل می‌باشد. 

نمونه‌ها پس از توزین به ظرف تیتراسیون منتقل می‌شوند. ظرف تیتراسیون در برابر رطوبت محیط کاملا" آب‌بندی می‌شود و روی رک اتوسمپلر قرار می‌گیرد. قبل از آغاز تیتراسیون ، حجم‌ مشخصی از معرف کارل اضافه می‌شود و نمونه به کمک آماده‌ساز نمونه (Polytron) نرم می‌شود. مقدار آب نمونه بعد از این مرحله بوسیله تیتراسیون اندازه‌گیری می‌شود.


نمونه‌ها در مدت کوتاهی با Polytron نرم و سائیده می‌شود و آب موجود در آنها آزاد می‌شود. حتی نمونه‌های با حلالیت ضعیف (مانند قرص‌ها) می‌توانند بدون هیچ مشکلی با این روش آنالیز شوند. از مزایای این روش عدم نیاز به بهبود دهنده‌های حلالیت می‌باشد.  

این سیستم شامل اجزای زیر می‌باشد:

1 1x 815 USB Sample Processor XL
1 1x 901 Titrando
1 1x Polytron
1 1x 772 Pump Unit
2 2x 800 Dosino
2 2x 786 Swing Head
i             
  i6.9903.048 Double platinum wire electrode
6.9914.139 i6.9914.139 Titration head
6.9914.140 i6.9914.140 Robotic arm
6.9920.141 i6.9920.141 Sample rack

 

 
 MATi 13 سیستمی جهت اندازه‌گیری کاملا" اتوماتیک اندیس پرمنگنات مطابق با استاندارد DIN EN ISO 8467        

 این سیستم اتوماتیک جهت اندازه‌گیری اندیس پرمنگنات مطابق با DIN EN ISO 8467 می‌باشد. فرآیند آنالیز نمونه‌ها توسط رک 24 تایی اتوسمپلر انجام می‌شود. نمونه، از بشر حاوی نمونه به داخل ظرف تیتراسیون خارجی ریخته می‌شود و آنالیز به صورت کاملا" اتوماتیک مطابق با نیازها والزامات استاندارد DIN انجام می‌شود.

بعد از تیتراسیون ظرف خارجی با استفاده از پمپ‌های غشایی داخلی اتوسمپلر کاملا" شسته و تمیز می‌شود. این سیستم توسط نرم‌افزار tiamoTM نرم‌افزار تیتراسیون کنترل می‌شود. این سیستم شامل اجزای زیر می‌باشد:

 
   
 1 1x 814 USB Sample Processor
1 1x 907 Titrando
1 1x 801 Magnetic Stirrer
1 1x 786 Swing Head
3 3x 800 Dosino
                
 i6.9915.078 holder for the transfer tubing 25 mL
 i6.9915.079 transfer tubing 25 mL with 2 x M8 to 6.9915.078
     i

ترموستات برای گرم کردن ظرف تیتراسیون خارجی باید به طور جداگانه سفارش داده شود.

 

 MATi 10 سیستمی جهت تیتراسیون‌های کارل‌فیشر حجم‌سنجی به صورت اتوماتیک           
این سیستم تیتراسیون کارل‌فیشر حجم‌سنجی را به صورت کاملا" اتوماتیک با رک 24 تایی نمونه انجام می‌دهد. این سیستم با نرم‌افزار tiamoTM کنترل می‌شود و شامل یک عدد i814 USB Sample Processorو یک عدد تیتراندو مدل 901 به همراه لوازم جانبی کامل می‌باشد.
   

نمونه‌ها توزین شده و به داخل بشر منتقل می‌شود. ظرف تیتراسیون آب‌بندی شده در برابر رطوبت، بر روی رک اتوسمپلر قرار می‌گیرد. قبل از تیتراسیون واقعی نمونه‌ها در حجم‌ مشخصی از حلال کارل‌فیشر حل می‌شود و پس از آن جهت تعیین مقدار آب تیتر می‌شود. این روش به ویژه برای نمونه‌هایی که به آسانی در متانول حل می‌شوند مناسب است. بعلاوه امکان افزایش حلالیت نمونه در متانول توسط بهبود دهنده‌های حلاللیت وجود دارد. این سیستم شامل اجزا زیر می‌باشد:

 

 
1x 814 USB Sample Processor
 1x 901 Titrando
 2x 800 Dosino
 1x 741 Stirrer
 
   
MATi 08 سیستمی جهت تیتراسیون‌ و پیپتینگ اتوماتیک به همراه رک 100 تایی
این سیستم جهت تیتراسیون پتانسیومتری اتوماتیک اسیدها و بازها استفاده می‌شود. رک 100 تایی اتوسمپلر این سیستم، امکان آنالیز نمونه‌های بسیار را فراهم می‌کند. نمونه‌ها از بشر به درون ظرف تیتراسیون خارجی ریخته می‌شوند پس از آن اندازه‌گیری به صورت کاملا" اتوماتیک انجام می‌شود. حجم نمونه‌گیری شده بین 0.5 میلی‌لیتر تا 9 میلی‌لیتر متغییر می‌باشد.

 بعد از اتمام تیتراسیون، ظرف تیتراسیون، با استفاده از پمپ‌های داخلی در پردازشگر نمونه (Sample Processor ) به طور کامل تمیز می‌شود. کنترل کردن این سیستم آنالیزی به صورت کاملا" اتوماتیک با استفاده از نرم‌افزار تیتراسیون tiamoTM انجام می‌شود. این سیستم شامل اجزای زیر می‌باشد:

 
 1x 815 Robotic USB Sample Processor XL
1x 786 Swing Head
 1x 905 Titrando
 1x 854 iConnect
2x 800 Dosino
1x 802 Stirrer
 1x 804 Ti Stand
 
   
MATi 07 سیستمی جهت تیتراسیون‌ اتوماتیک با رک 28 تایی
    
      

 این سیستم جهت انجام تیتراسیون‌های پتانسیومتری اسیدوباز، اکسیداسیون احیا و رسوبی به طور کاملا"‌اتوماتیک و با رک 28 تایی اتوسمپلر بهینه شده است. همچنین دستگاه توسط نرم‌افزار تیتراسیون tiamoTM کنترل می‌شود. در پایان اندازه‌گیری سل تیتراسیون به طور اتوماتیک با استفاده از پمپ‌های داخلی دستگاه به طور کامل شستشو داده شده و خالی می‌شود.

ایت سیستم شامل اجزای زیر می‌باشد :

        
 1x 815 Robotic USB Sample Processor XL
 1x 786 Swing Head
 1x 905 Titrando
 1x 854 iConnect
 1x 800 Dosino
 1x 802 Stirrer
 1x 772 Pump Unit
 
الکترود با توجه به نوع تیتراسیون به صورت جداگانه سفارش داده می‌شود.  
   
iMATi 06 سیستمی جهت تیتراسیون‌ اتوماتیک اسیدها و بازها با رک 12 تایی
                     

این دستگاه تیتراسیون پتانسیومتری اسیدها و بازها را به صورت کاملا" اتوماتیک به همراه رک‌ 12 تایی نمونه انجام می‌دهد. پس از این مرحله، الکترود به طور اتوماتیک توسط پمپ‌های غشایی داخل اتوسمپلر شسته شده و ظرف تیتراسیون خالی می‌شود. همچنین دستگاه بوسیله نرم‌افزار تیتراسیون tiamo TM کنترل می‌شود.

  
 

 این سیستم شامل اجزای زیر می‌باشد:

 1x 814 USB Sample Processor
 1x 905 Titrando
 1x 854 iConnect
 1x 800 Dosino
 1x 802 Stirrer

 

 

 
MATi 04 سیستمی جهت تیتراسیون‌ کارل‌فیشر کولن‌سنجی به صورت اتوماتیک                      

این دستگاه سیستمی کاملا" اتوماتیک جهت تیتراسیون کارل‌فیشر کولن‌سنجی با توان عملیاتی بسیار بالا می‌باشد. رک‌های اتوسمپلر دستگاه تا 160 نمونه و یال‌های با ظرفیت حجم‌سنجی 6 میلی‌لیتر را در خود جای می‌دهد. نمونه‌ها به صورت اتوماتیک داخل ظرف کولومتری ریخته می‌شوند و بعد از آن تیتراسیون انجام می‌شود. دستگاه بوسیله نرم‌افزار tiamoTM کنترل می‌شود.


این سیستم شامل اجزای زیر است :

 1x 815 Robotic USB Sample Processor XL
1x 786 Swing Head
 1x 851 Titrando
1x 800 Dosino
 1x 801 Stirrer

 

 

 
MATi 03 سیستمی جهت تیتراسیون‌‌های غیرآبی
                     

این سیستم جهت انجام تیتراسیون غیرآبی در ماده موثره دارویی و دیگر کاربردهای دارویی می‌باشد. در این نوع از تیتراسیون حلال‌های آلی با مقاومت ویژه بالا استفاده می‌شود. همچنین کنترل این دستگاه بوسیله نرم‌افزار تیتراسیون tiamo TM انجام می‌شود و همچنین بادرخواست مشتری امکان ارائه نرم‌افزارهای سازگار با قوانین FDA نیز میسر می‌باشد.

این سیستم شامل اجزای زیر می‌باشد:
 
   

 1x 815 Robotic USB Sample Processor XL
 1x 786 Swing Head
 1x 905 Titrando
 1x 854 iConnect
 2x 800 Dosino
 1x 843 Pump Station
 1x 802 Stirrer

 

 

 

MATi 02 سیستمی جهت آنالیز اتوماتیک TAN/TBN

 

این سیستم جهت آنالیز کاملا" اتوماتیک تعیین مقادیر TBNو TANدر روغن‌های معدنی استفاده می‌شود. آنالیزها مطابق با استانداردهای ASTM D664 و D2896 انجام می‌شود. همچنین آنالیزهای ذکر شده در حلال‌های غیرآبی و با مقاوت ویژه بالا نیز امکان‌پذیر می‌باشد. محاسبات و کنترل کامل سیستم از طریق نرم‌افزار تیتراسیون tiamoTM انجام می‌شود.

این سیستم شامل اجزای زیر می‌باشد:

 
 1x 815 Robotic USB Sample Processor XL
 1x 786 Swing Head
 1x 905 Titrando
 1x 854 iConnect
 2x 800 Dosino
 1x 843 Pump Station
 1x 802 Stirrer
 
   
MATi 01 جهت آنالیز کاملا" اتوماتیک آب  

 توسط این دستگاه آنالیز آب به صورت کاملا" اتوماتیک انجام می‌شود. همچنین این بسته شامل سیستم انتقال نمونه تا حجم 100 میلی‌لیتر می‌باشد.روش کار دستگاه به شرح زیر است:

بعد از اندازه‌گیری هدایت و مقدار pH، قلیائیت و سختی (Ca/Mg) در ظرف تیتراسیون خارجی سنجیده می‌شود.

 

 اتوسمپلر این دستگاه شامل رک 59 تایی نمونه می‌باشد. کنترل این دستگاه بوسیله نرم‌افزار تیتراسیون tiamoTM انجام می‌شود.

این سیستم شامل اجزای زیر می‌باشد.

 1x 815 Robotic USB Sample Processor XL
2x 786 Swing Head
 1x 905 Titrando
 3x 800 Dosino
 1x 856 Conductivity Module
 1x 802 Stirrer
 1x 804 Ti Stand

 6.9958.007KRobotic arm with 100 mL overflow buret

 
   

RSS دریافت آر اس اس فید
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.