• وب سایت اینترنت

صفحه 2

ProfIC Vario 14 Cation   سيستم‌ كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای همراه با تزريق هوشمند افزايشی (MiPUT)  

سيستم‌ كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای همراه با تزريق هوشمند افزايشی و آشكارساز هدايت‌سنجی اندازه‌گيری كاتيون‌ها و آنيون‌ها (بدون ساپرسور) از كمترين حجم نمونه‌ را امكان‌پذير می‌سازد.

كاربردهای نوعی :

 • برای كاربردهای عمومی ، برای همه انواع نمونه هنگامی كه مقادير كمی در دسترس باشد.
 • پژوهش‌های فرآيندهای بيوشيميائی
 • نمونه‌های استخراج شده محيطی

نمای كلی

 

ProfIC Vario 14 Anion   سيستم‌ كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای همراه با تزريق هوشمند افزايشی  (MiPUT) 

سيستم‌ كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای همراه با تزريق هوشمند افزايشی و آشكارساز هدايت‌سنجی اندازه‌گيری كاتيون‌ها و آنيون‌ها (بدون ساپرسور) از كمترين حجم نمونه‌ را امكان‌پذير می‌سازد.

كاربردهای نوعی :

 • برای كاربردهای عمومی ، برای همه انواع نمونه هنگامی كه مقادير كمی در دسترس باشد.
 • پژوهش‌های فرآيندهای بيوشيميائی
 • نمونه‌های استخراج شده محيطی

نمای كلی

ProfIC Vario 14 AnCat   سيستم كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای به همراه تکنیک تزريق هوشمند نمونه (MiPuT) 
سيستم كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای vario  به همراه تکنیک تزريق هوشمند نمونه (MiPuT ) و آشكارساز هدايت‌سنجی امكان اندازه‌گيری آنيون‌ها و كاتيون‌ها را با كمترين حجم نمونه امكان‌پذير می‌سازد. كاربردهای نوعی :
 • نمونه‌های با حجم كم 
 • بررسی فرآيندهای بيوشيميايی
 • نمونه‌های استخراجی از محيط‌زيست 

نمای کلی

 ProfIC Vario 12 Anion   سيستم كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای برای پايش آنلاين به همراه پيش‌تغليظ و حذف ماتريس نمونه
سيستم كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای vario  به همراه شير انتخاب نمونه و آشكار ساز هدايت‌سنجی،‌ آناليز آنلاين آنيون‌ها را در جريان نمونه‌ها امكان‌پذير می‌سازد. كاربردهای نوعی :
 • آناليز متوالی در خط توليد            
 • پايش آب آشاميدنی و آب‌های سطحی  
 • پايش آب خنك‌كننده 

نمای کلی

ProfIC Vario 11 Anion  سيستم كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای مجهز به تكنيك خنثی‌سازی،‌ پيش‌تغليظ و حذف ماتريس
سيستم كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای vario مجهز به تكنيك خنثی‌سازی،‌ پيش‌تغليظ و حذف ماتريس نمونه به همراه آشكارساز هدايت‌سنجی، آناليز آنيون‌ها با مقادير بسيار اندك تا حد ميلی‌گرم بر ليتر را امكان‌پذير می‌سازد. برخی كاربردهای نوعی :
 • آناليز مقادير اندك در اسيدها و بازها
 • آناليز مقادير بسيار اندك برای نيروگاه‌ها در ماتريس‌هايی همچون ليتيم هيدروكسيد/بوريك اسيد 

نمای کلی

ProfIC Vario 10 Anion  سيستم كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای مجهز به تكنيك خنثی‌سازی
سيستم كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای همراه با مدول خنثی‌سازی نمونه و آشكار ساز هدايت‌سنجی اندازه‌گيری آنيون‌ها در نمونه‌های بشدت قليايی،‌ اسيدی يا آغشته به فلزات را امكان‌پذير می‌سازد. كاربردهای نوعی :
 • آناليز مقادير بسيار اندك در اسيدها و بازها
 • آناليز شروع‌كننده (starter) در حمام‌های آبكاری
 • آناليز ناخالصی‌ها در حمام‌های آبكاری 

نمای کلی

ProfIC Vario 1 UV-VIS  سيستم كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ایVario برای کروماتوگرافی‌یونی با آشکارسازی ماوراء بنفش/مرئی (UV/VIS)
كروماتوگراف‌يونی حرفه‌ای Vario با آشكارساز ماوراء بنفش مرئی ( UV/VIS ) اندازه‌گيری كاملاً اتوماتيك آنيون‌ها،‌كاتيون‌ها و تركيبات آلی را با استفاده از جذب نوری، امكان‌پذير می‌سازد. كاربردهای نوعی :
 • قابل كاربرد برای آناليزهایی كه تركيب در ناحيه ماورای بنفش (‌UV) و يا مرئی ( VIS ) جذب دارد .
 • آناليزهای روزمره بدون نياز به مراحل آماده‌سازی نمونه 

نمای کلی

ProfIC Vario 1 PCR-UV-VIS سيستم كروماتوگراف‌يونی حرفه‌ای Vario همراه با مشتق‌سازی بعد از ستون و آشكار‌سازی ماورای بنفش و مرئی (‌UV/VIS)
ProfIC Vario 1 PCR-UV-VIS اندازه‌گيری كاملاً‌ اتوماتيك آنيون‌ها، كاتيون‌ها و موادی را كه بوسيله مشتق‌سازی بعد از ستون، جذب نور داشته باشند را امكان‌پذير می‌سازد.

كاربردهای نوعی عبارتند از :

 • آناليز با مشتق‌سازی بعد از ستون و آشكارسازی ماورای‌بنفش/مرئی ( UV/VIS )
 • آناليز تعداد زيادی نمونه بدون نياز به آماده‌سازی
 • آناليز مقادير اندك كرومات،‌ برومات،‌ فلزات واسطه و ...

نمای کلی

ProfIC Vario 1 Cation كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای برای كروماتوگرافی‌يونی اتوماتيك 
سيستم كروماتوگراف‌يونی حرفه‌ای Vario  با آشكارساز هدايت‌سنجی مستقيم اندازه‌گيری كاملاً اتوماتيك كاتيون‌ها و آنيون‌ها ( بدون فرونشانی ) را امكان‌پذير می‌سازد.

كاربردهای نوعی :

 • آناليز كاتيون‌ها
 • آناليزهای روزمره با تعداد زياد نمونه بدون نياز به آماده‌سازی
 • جفت‌كردن با آشكارساز طيف سنج جرمی و يا پلاسمای جفت شده القايی طيف‌سنجی جرمی (MS يا ICP/MS) برای كارهای تحقيق و توسعه 

نمای کلی

© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.