خانه > محصولات > KEM > رفرکتومتر

رفرکتومتر یک ابزار آزمایشگاهی برای اندازه‌گیری ضریب شکست است. ضریب شکست از قانون Snell محاسبه می‌شود. اندازه‌گیری خودکار ضریب شکست نمونه‌ها بر اساس اندازه‌گیری زاویه بحرانی بازتاب کلی است. به کمک یک فیلتر طول موج ویژه‌ای از یک منبع تابش، معمولا LED، با یک عدسی بر روی سطح یک منشور متمرکز می‌شود. به علت تمرکز بر روی یک نقطه از سطح منشور، محدوده وسیعی از زاویه‌های مختلف ایجاد می‌شود. مطابق با شکل نمونه مورد اندازه‌گیری در تماس مستقیم با منشور است. بسته به ضریب شکست، قسمتی از نور ورودی کمتر از زاویه بحرانی بازتاب کلی از نمونه عبور می‌کند و نورهای ورودی با زاویه بزرگتری بازتاب کلی می‌شوند. این وابستگی شدت نور منعکس شده به زاویه داخلی با سنسور آرایه‌ای تفکیک بالا اندازه‌گیری می‌شود. با استفاده از سیگنال بدست آمده از سنسور CCD ضریب شکست محاسبه می‌شود. این روش اندازه‌گیری زاویه بازتاب کلی مستقل از خواص نمونه است و سبب می‌شود اندازه‌گیری ضریب شکست نمونه‌های با دانسیته بالا و جذب نوری قوی، نمونه‌های حاوی حباب‌های هوا و یا ذرات جامد امکان پذیر باشد. همچنین مقدار بسیار کمی نمونه لازم بوده و قابل بازیابی است. این اندازه‌گیری زاویه شکست مستقل از متغیرها و مزاحمت‌های محیطی است.

یک منبع تابش LED نور را در محدوده وسیعی از زاویه‌ها به سطح یک منشور که در تماس با نمونه است می‌تاباند. بر اساس تفاوت ضریب شکست بین منشور و نمونه، قسمتی از نور عبور کرده و یا اینکه بازتاب کلی اتفاق می‌افتد. زاویه بحرانی بازتاب کلی بوسیله اندازه‌گیری شدت نور انعکاس یافته به عنوان تابعی از زاویه ورودی اندازه‌گیری می‌شود.

ASCA-6400 RA-620 RA-600 RA-130 BX-1 Models
 Benchtop  Benchtop Benchtop  Portable  Portable Type

D: 0-3       ;  RI : 1.32-1.70

1.32-1.58  1.32-1.70 1.32-1.50 --
Measuring Range  - nD

D: ±0.00005 ; RI : ±0.0001

0.00002
0.0001
0.0005
--
Limit of Error - nD
 D: ±0.00005 ; RI : nD±0.0001  0.00001  0.0001  0.0001  -- Resolution - nD
--- 0.00-100.0 0.0-100.0 0.0-85.0 0.0-60.0
Measuring Range - Brix
--- 0.01
0.1 0.1 0.1
esolution - Brix
 ---  0.014  0.1  0.2  0.2 Limit of Error - Brix
15-40 5-75 5-75 10-40 10-70 Temperature Range °C
yes yes yes no no Temperature Control
5.5 0.2 0.2 0.2 0.2 Minimum Amount of Sample - ml
           

 

ASCA-6400

RA-130

 RA6xx
BX-1

RSS دریافت آر اس اس فید
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.