• وب سایت اینترنت

كمپانی Echo Cheime به Metrohm-Autolab تغيير نام داده است.به لحاظ كيفی در ارائه تجهيزات تحقيقاتی در جايگاه والايی قرار گرفته است. كمپانی AUTOLAB كه در سال 1986 تاسيس شده و از سال 1999 جزء گروه كمپانی‌‌های Metrohm قرار گرفت، سازنده دستگاه‌های الكتروشيمی و نرم افزارهای مربوطه می‌باشد. كمپانیAutolab، اولين سازنده دستگاه‌های پتانسيواستات/گالوانواستات بود كه كليه كنترل‌های آن توسط كامپيوتر صورت می‌‌‌گيرد.


با تكيه بر اطلاعات و تجارب خود در الكتروشيمی و شبكه گسترده نمايندگان در سراسر دنيا، ماموريت اين كمپانی، كمك و خدمت به جامعه تحقيقات جهانی با استفاده از دستگاه‌های آزمايشگاهی می‌باشد.


دستگاه‌های كمپانی Metrohm-Autolab، در محدوده وسيعی از كاربردهای تحقيقاتی و صنعتی مورد استفاده قرار می‌گيرند.كاربردها:

 • الكتروشيمی تجزيه‌ای
 • باطري ها، پيل‌های سوختی و سوپر خازن ها
 • بيوتكنولوژی
 • صيقل‌دادن مكانيكی و شيميائی (CMP)
 • تحقيقات در زمينه پوشش‌های آلی و معدنی
 • پليمرهای هادی و ممبرانها ( غشاها)
 • كنترل و بازداری از خوردگی
 • مواد دی‌الكتريك
 • الكتروكاتاليزورها
 • الكتروليز
 • آبكاری به روش الكتروشيمی
 • حل‌كردن به روش الكتروشيمی
 • الكتروسنتز
 • بازيابی و فراوری فلزات
 • آناليز و تست مواد
 • نانوتكنولوژی
 • نيمه هادی‌ها
 • تحقيق و توسعه سنسورها


صنايع:

 • هوافضا
 • اتومبيل‌سازی
 • بيوتكنولوژی
 • فراوري شيميايی
 • دفاعی
 • باطری‌سازی
 • غذايی‌ و نوشيدنی
 • پتروشيمی
 • بسته بندی
 • رنگ و پوشش‌ها
 • دارويی
 • آبكاری
 • نيمه هادی‌ها
 • سنسورها
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.