سيستم‌های‌ متنوع‌ و‌ حرفه‌ای‌ كروماتوگرافی‌يونی

سيستم‌های‌ متنوع و حرفه‌ای كروماتوگرافی‌يونی = سيستم‌های حرفه‌ای اتوماتيك كروماتوگرافی‌يونی

سيستم‌های‌ متنوع و حرفه‌ای كروماتوگرافی‌يونی سيستم‌های تلفيقی هستند از دستگاه‌های كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای و متنوع همراه با اتوسمپلر و تجهيزاتی كه محدوده وسيعی از كاربردها را پوشش می‌دهد.


Prof IC Vario 9 Cation   سيستم‌ كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای همراه با تكنيك هوشمند پيش تغليظ و حذف ماتريس Metrohmتس(MiPCT-ME) 

سيستم‌ كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای همراه با تكنيك هوشمند پيش تغليظ و حذف ماتريس و آشكارساز هدايت‌سنجی انجام آناليزهای كاتيونی تا پائين‌ترين حد ممكن نانوگرم‌بر‌ليتر (ppt) را در نمونه‌های خاص فراهم می‌سازد.

كاربردهای نوعی :

 • آناليز مقادير بسيار اندك از نمونه‌های نيروگاه‌های هسته‌ای و نيروگاه‌های سيكل تركيبی
 • مقادير اندك و بسيار اندك در عصاره‌های ارگانيك
 • آناليز مقادير اندك در يخ و برف

نمای كلی

Prof IC Vario 9 Anion   سيستم‌ كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای همراه با تكنيك هوشمند پيش تغليظ و حذف ماتريس Metrohmتس(MiPCT-ME) 

سيستم‌ كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای همراه با تكنيك هوشمند پيش تغليظ و حذف ماتريس و آشكارساز هدايت‌سنجی انجام آناليزهای آنيونی تا پائين‌ترين حد ممكن نانوگرم‌بر‌ليتر (ppt) را در نمونه‌های خاص فراهم می‌سازد.

كاربردهای نوعی :

 • آناليز مقادير بسيار اندك از نمونه‌های نيروگاه‌های هسته‌ای و نيروگاه‌های سيكل تركيبی
 • مقادير اندك و بسيار اندك در عصاره‌های ارگانيك
 • آناليز مقادير اندك در يخ و برف

نمای كلی


 Prof IC Vario 9 AnCat   سيستم‌ كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای همراه با تكنيك هوشمند پيش تغليظ و حذف ماتريس Metrohmتس(MiPCT-ME) 

سيستم‌ كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای همراه با تكنيك هوشمند پيش تغليظ و حذف ماتريس و آشكارساز هدايت‌سنجی انجام آناليزهای آنيونی و كاتيونی را تا پائين‌ترين حد ممكن نانوگرم‌بر‌ليتر (ppt) در نمونه‌های خاص فراهم می‌سازد.

كاربردهای نوعی :

 • آناليز مقادير بسيار اندك از نمونه‌های نيروگاه‌های هسته‌ای و نيروگاه‌های سيكل تركيبی
 • مقادير اندك و بسيار اندك در عصاره‌های ارگانيك
 • آناليز مقادير اندك در يخ و برف

نمای كلی

 Prof IC Vario 8 Cation   سيستم‌ كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای همراه با حذف ماتريس نمونه

سيستم‌ كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای همراه با حذف ماتريس نمونه و آشكارساز هدايت سنجی اندازه‌گيری آنيون‌ها و كاتيون‌ها (بدون فرونشانی) در ماتريس‌های مختلط امكان‌پذير می‌سازد.

كاربردهای نوعی :

 • آناليز مقادير اندك در حلال‌های قطبی
 • كنترل كيفی در سوختها و سوختهای بيو
 • مديريت كيفی مواد شيميايی

نمای كلی

 Prof IC Vario 8 Anion  سيستم‌ كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای همراه با حذف ماتريس نمونه

سيستم‌ كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای همراه با حذف ماتريس نمونه و آشكارساز هدايت سنجی اندازه‌گيری مقادير اندك آنيون‌ها را در ماتريس‌های مختلط امكان‌پذير می‌سازد.

كاربردهای نوعی :

 • آناليز مقادير اندك در حلال‌های قطبی
 • كنترل كيفی در سوختها و سوختهای بيو
 • مديريت كيفی مواد شيميايی

نمای‌ كلی

Prof IC Vario 7 Cation   سيستم‌ كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای همراه با رقيق‌سازی و دياليز اتوماتيك نمونه

سيستم‌ كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای همراه با رقيق‌سازی و دياليز اتوماتيك نمونه و آشكار ساز هدايت‌سنجی اندازه‌گيری كاملا" اتوماتيك كاتيون‌ها و آنيون‌ها (بدون فرونشانی) با غلظت‌های بالا و در ماتريس‌های مختلط را فراهم می‌سازد.

كاربردهای نوعی:

 • آب‌های فرآيند شستشو و پساب
 • نمونه‌های حاوی روغن
 • آناليزهای استخراجی برای بيوديزل

نمای كلی

 

Prof IC Vario 7 Anion   سيستم‌ كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای همراه با رقيق‌سازی و دياليز اتوماتيك نمونه

سيستم‌ كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای همراه با رقيق‌سازی و دياليز اتوماتيك نمونه و آشكار ساز هدايت‌سنجی اندازه‌گيری كاملا" اتوماتيك آنيون‌ها با غلظت‌ بالا و در ماتريس‌های مختلط را فراهم می‌سازد.

كاربردهای نوعی:

 • آب‌های فرآيند شستشو و پساب
 • نمونه‌های حاوی روغن
 • آناليزهای استخراجی برای بيوديزل

نمای كلی

 Prof IC Vario 6 Cation   سيستم‌ كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای همراه با رقيق‌سازی و تصفيه

سيستم‌ كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای همراه با رقيق‌سازی و تصفيه، توانايی اندازه‌گيری آنيون‌ها يا كاتيون‌ها ( بدون ساپرسور ) در غلظتهای بالايی كه ماتريس‌های حاوی ذرات دارند را فراهم می‌سازد.

كاربردهای نوعی :

 • شستشو ، آب‌های فرآيند و پساب
 • محلول‌های هضم و استخراج
 • نمونه‌های مواد غذايی

نمای كلی

Prof IC Vario 6 Anion    سيستم‌ كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای همراه با رقيق‌سازی و تصفيه

سيستم‌ كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای همراه با رقيق‌سازی و تصفيه، توانايی اندازه‌گيری آنيون‌ها در غلظتهای بالايی كه ماتريس‌های حاوی ذرات دارند را فراهم می‌سازد.

كاربردهای نوعی :

 • شستشو ، آب‌های فرآيند و پساب
 • محلول‌های هضم و استخراج
 • نمونه‌های مواد غذايی
نمای كلی
Prof IC Vario 6 AnCat    سيستم‌ كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای همراه با رقيق‌سازی و تصفيه

سيستم‌ كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای همراه با رقيق‌سازی و تصفيه، توانايی اندازه‌گيری آنيون‌ها و كاتيون‌ها در غلظتهای بالايی كه ماتريس‌های حاوی ذرات دارند را فراهم می‌سازد.

كاربردهای نوعی :

 • شستشو ، آب‌های فرآيند و پساب
 • محلول‌های هضم و استخراج
 • نمونه‌های مواد غذايی
نمای كلی
Prof IC Vario 5 Cation    سيستم‌ كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای همراه با پيش تغليظ هوشمند Metrohm ت (MiCPT)

سيستم‌ كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای همراه با پيش تغليظ هوشمند و آشكارساز هدايت‌سنجی اندازه‌گيری كاتيون‌ها و آنيون‌ها (بدون ساپرسور) در محلول‌های با غلظت يونی پايين را امكان‌پذير می‌سازد.

كاربردهای نوعی:

 • محدوده وسيعی از كاربردها از آب خالص تا آب آشاميدنی
 • آناليز نمونه‌های مختلف از نيروگاه‌ها
 • كنترل فرآيند و آب مورد نياز در صنايع نيمه هادی

نمای كلی

Prof IC Vario 5 Anion    سيستم‌ كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای همراه با پيش تغليظ هوشمند Metrohm ت (MiCPT)

سيستم‌ كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای همراه با پيش تغليظ هوشمند و آشكارساز هدايت‌سنجی، اندازه‌گيری آنيون‌ها را در محلول‌هايی با غلظت كم به صورت تمام اتوماتيك امكان‌پذير می‌سازد.

كاربردهای نوعی:

 • محدوده وسيعی از كاربردها از آب فوق خالص تا آب آشاميدنی
 • آناليز نمونه‌های مختلف از نيروگاه‌ها
 • كنترل فرآيند و آب مورد نياز در صنايع نيمه هادی

نمای كلی

Prof IC Vario 5 AnCat    سيستم‌ كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای همراه با پيش تغليظ هوشمند Metrohm ت (MiCPT)

سيستم‌ كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای همراه با پيش تغليظ هوشمند و آشكارساز هدايت‌سنجی، اندازه‌گيری آنيون‌ها و كاتيون‌ها را در محلول‌هايی با غلظت كم به صورت تمام اتوماتيك امكان‌پذير می‌سازد.

كاربردهای نوعی:

 • محدوده وسيعی از كاربردها از آب فوق خالص تا آب آشاميدنی
 • آناليز نمونه‌های مختلف از نيروگاه‌ها
 • كنترل فرآيند و آب مورد نياز در صنايع نيمه هادی
 • اندازه‌گيری غلظت‌های بسيار كم در برف و يخ

نمای كلی

Prof IC Vario 4 Cation    سيستم‌ كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای همراه با رقيق‌سازی

سيستم‌ كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای همراه با رقيق‌سازی هوشمند و آشكارساز هدايت‌سنجی اندازه‌گيری كاتيون‌ها و آنيون‌ها ( بدون ساپرسور ) را در محلو‌های غليظ امكان پذير می‌سازد.

كاربردهای نوعی

 • نمونه‌های بسيار غليظ
 • نمونه‌های صنعتی

نمای كلی

Prof IC Vario 4 Anion    سيستم‌ كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای همراه با رقيق‌سازی

سيستم‌ كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای همراه با رقيق‌سازی هوشمند و آشكارساز هدايت‌سنجی اندازه‌گيری آنيون‌ها را در محلو‌های غليظ امكان پذير می‌سازد.

كاربردهای نوعی

 • نمونه‌های بسيار غليظ
 • نمونه‌های صنعتی

نمای كلی

Prof IC Vario 4 AnCat    سيستم‌ كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای همراه با رقيق‌سازی

سيستم‌ كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای همراه با رقيق‌سازی هوشمند و آشكارساز هدايت‌سنجی اندازه‌گيری تمام اتوماتيك آنيون‌ها و كاتيون‌ها در محلو‌های غليظ را امكان پذير می‌سازد.

كاربردهای نوعی

 • نمونه‌های بسيار غليظ
 • نمونه‌های صنعتی

نمای كلی

Prof IC Vario 3 Cation    سيستم‌ كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای همراه با دياليز

سيستم‌ كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای با دياليز و آشكارساز هدايت‌سنجی اندازه‌گيری تمام اتوماتيك كاتيون‌ها يا آنيون‌ها (بدون ساپرسور) را امكان پذير می‌سازد.

كاربردهای نوعی

 • نمونه‌های حاوی ذرات جامد زياد، جلبك  يا باكتری
 • فرآيند، شستشو و فاضلاب
 • امولوسيون، تعليق، برش‌های نفتی و نمونه‌های حاوی مواد نفتی
 • محصولات لبنی و نمونه‌های حاوی و پروتئين

نمای كلی

 Prof IC Vario 3 Anion    سيستم‌ كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای همراه با دياليز

سيستم‌ كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای با دياليز و آشكارساز هدايت‌سنجی اندازه‌گيری تمام اتوماتيك آنيون‌ها را امكان پذير می‌سازد.

كاربردهای نوعی

 • نمونه‌های حاوی ذرات جامد زياد، جلبك  يا باكتری
 • آب‌های فرآيند، شستشو و فاضلاب
 • امولوسيون، تعليق، برش‌های نفتی و نمونه‌های حاوی مواد نفتی
 • محصولات لبنی و نمونه‌های حاوی و پروتئين

نمای كلی

Prof IC Vario 2 Cation    سيستم‌ كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای همراه با فيلتراسيون

سيستم‌ كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای همراه با فيلتراسيون و آشكارساز هدايت‌سنجی اندازه‌گيری تمام اتوماتيك كاتيون‌ها يا آنيون‌ها ( بدون ساپرسور ) را امكان‌پذير می‌سازد.

كاربردهای نوعی

 • نمونه‌های حاوی ذرات كم تا متوسط، جلبك يا باكتری
 • آب آشاميدنی و سطحی
 • آب‌های فرآيند و فاضلاب

نمای كلی

Prof IC Vario 2 Anion    سيستم‌ كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای همراه با فيلتراسيون

سيستم‌ كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای همراه با فيلتراسيون و آشكارساز هدايت‌سنجی اندازه‌گيری تمام اتوماتيك آنيون‌ها را  امكان‌پذير می‌سازد.

كاربردهای نوعی

 • نمونه‌های حاوی ذرات كم تا متوسط، جلبك يا باكتری
 • آب آشاميدنی و سطحی
 • آب‌های فرآيند و فاضلاب

نمای كلی

Prof IC Vario 2 AnCat    سيستم‌ كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای همراه با فيلتراسيون

سيستم‌ كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای همراه با فيلتراسيون و آشكارساز هدايت‌سنجی اندازه‌گيری تمام اتوماتيك آنيون‌ها و كاتيون‌ها را  امكان‌پذير می‌سازد.

كاربردهای نوعی

 • نمونه‌های حاوی ذرات كم تا متوسط، جلبك يا باكتری
 • آب آشاميدنی و سطحی
 • آب‌های فرآيند و فاضلاب

نمای كلی

Prof IC Vario 15 Cation    سيستم‌ كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای همراه با تكنيك هوشمند تزريق نمونه (MiPT)

 سيستم‌ كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای همراه با تكنيك هوشمند تزريق نمونه و آشكارساز هدايت‌سنجی اندازه‌گيری تمام اتوماتيك كاتيون‌ها يا آنيون‌ها ( بدون ساپرسور ) را امكان‌پذير می‌سازد. تزريق هوشمند نمونه امكان تزريق حجم‌های متفاوتی از نمونه را فراهم می‌كند.

كاربردهای نوعی

 • برای كاربردهای عمومی و انواع نمونه‌ها
 • از مقايسه بسيار كم تا فاضلاب
 • تفاوت‌های بزرگ در غلظت در يك نمونه

نمای كلی

Prof IC Vario 15 Anion    سيستم‌ كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای همراه با تكنيك هوشمند  تزريق نمونه (MiPT)

 سيستم‌ كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای همراه با تكنيك هوشمند تزريق نمونه و آشكارساز هدايت‌سنجی اندازه‌گيری تمام اتوماتيك آنيون‌ها را امكان‌پذير می‌سازد. تزريق هوشمند نمونه، تزريق نمونه با حجم‌های متفاوت را امكان‌پذير می‌سازد..

كاربردهای نوعی

 • برای كاربردهای عمومی و انواع نمونه‌ها
 • از اندازه‌گيری با مقادير بسيار كم تا اندازه‌گيری فاضلاب
 • تفاوت‌های بزرگ در غلظت در يك نمونه
نمای كلی
Prof IC Vario 15 AnCat    سيستم‌ كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای همراه با تكنيك هوشمند  تزريق نمونه (MiPT) 
سيستم‌ كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای همراه با تكنيك هوشمند تزريق نمونه و آشكارساز هدايت‌سنجی اندازه‌گيری تمام اتوماتيك آنيون‌ها را امكان‌پذير می‌سازد. تزريق هوشمند نمونه، تزريق نمونه با حجم‌های متفاوت را امكان‌پذير می‌سازد..

كاربردهای نوعی

 • برای كاربردهای عمومی و انواع نمونه‌ها
 • از اندازه‌گيری با مقادير بسيار كم تا اندازه‌گيری فاضلاب
 • تفاوت‌های بزرگ در غلظت در يك نمونه
نمای كلی
 2 / 1

RSS دریافت آر اس اس فید
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.