• وب سایت اینترنت
TitrIC 4 سيستمی براساس كروماتوگرافی‌يونی و تيتراسيون

سيستم كاملاً اتوماتيك برای اندازه‌گيری‌های مستقيم دما، هدايت و pH، اندازه‌گيری‌های تيتراسيون مقادير قلياييت فنل (p-value)، قلياييت متيل (m-value)، كلسيم و منيزيم و اندازه‌گيری آنيون‌ها بوسيله كروماتوگرافی‌يونی.

سيستم TitrIC 4 شامل يك هدايت‌سنج مدل i856،چهار عدد دوزينو مدل i800، يك همزن مدل i802، يك تيتراندو مدل i809، يك پردازنده روباتيك نمونه مدل i815و يك كروماتوگراف‌يونی فشرده مدل i881-pro با فرونشانی متوالی (فرونشانی شيميايی همراه فرونشانی دی‌اكسيدكربن) می‌باشد.

 TitrIC 5
سيستمی براساس كروماتوگرافی‌يونی و تيتراسيون برای آناليز كامل آنيونی و كاتيونی

سيستم كاملاً اتوماتيك برای اندازه‌گيری‌های مستقيم دما، هدايت و pH، اندازه‌گيری‌های تيتراسيون مقادير قلياييت فنل (p-value)، قلياييت متيل (m-value)، اندازه‌گيری‌های كروماتوگرافی‌يونی كاتيون‌ها (ازجمله كلسيم و منيزيم) و آنيون‌ها.

سيستم TitrIC 5 شامل يك هدايت‌سنج مدل i856،سه عدد دوزينو مدلi800، يك عدد همزن مدل i802، يك تيتروسمپلر روباتيك مدل i855(تيتراتور به‌همراه نمونه پرداز خودكار)، يك كروماتوگراف‌يونی فشرده مدل i881-proبدون فرونشانی برای اندازه‌گيری كاتيون‌ها و يك كروماتوگراف‌يونی فشرده مدل i881-pro با فرونشانی متوالی (فرونشانی شيميايی همراه فرونشانی دی‌اكسيدكربن) برای اندازه‌گيری آنيون‌ها می‌باشد.

 TitrIC 6
سيستمی براساس كروماتوگرافی‌يونی و تيتراسيون با ظرف‌های دربسته

سيستم كاملاً اتوماتيك برای اندازه‌گيری‌های مستقيم دما، هدايت و pH، اندازه‌گير‌ی‌های تيتراسيون مقادير قلياييت فنل (p-value)، قلياييت متيل (m-value) و اندازه‌گيری كروماتوگرافی‌يونی كاتيون‌ها (از جمله كلسيم و منيزيم) و آنيون‌ها. نمونه‌پرداز مجهز به سيستمی است كه درب ظروف‌ نمونه را به‌طور خودكار برمی‌دارد.

سيستم TitrIC 6 شامل يك هدايت‌سنج مدل i856، سه عدد دوزينو مدل i800، يك همزن مدلi802، يك تيتراندو مدل i809، يك پردازنده روباتيك نمونه مدل i815و يك كروماتوگراف‌يونی حرفه‌ای مدل i850برای اندازه‌گيری آنيون‌ها (فرونشانی متوالی) و كاتيون‌ها می‌باشد.

 TitrIC 7 سيستمی براساس كروماتوگرافی‌يونی و تيتراسيون برای نمونه‌های حاوی ذره

سيستم كاملاً اتوماتيك برای اندازه‌گيری‌های مستقيم دما، هدايت و pH، اندازه‌گيری‌های تيتراسيون مقادير قلياييت فنل (p-value)، قلياييت متيل (m-value) و اندازه‌گيری كروماتوگرافی‌يونی كاتيون‌ها (از جمله كلسيم و منيزيم) و آنيون‌ها.

سيستم فراتصفيه به صورت خطی (Inline) كمپانی Metrohm امكان تصفيه نمونه‌های حاوی ذرات را فراهم می‌آورد و نمونه عاری از هر نوع ذره آلاينده‌ای وارد دستگاه كروماتوگراف‌يونی می‌شود.

سيستم TitrIC 7 شامل يك هدايت‌سنج مدل i856، دو عدد دوزينو مدل i800، يك همزن مدل i802، يك تيتروسمپلر روباتيك مدل i855(تيتراتور به‌همراه نمونه‌پرداز) و يك كروماتوگراف‌يونی حرفه‌ای مدل i850برای اندازه‌گيری آنيون‌ها به‌همراه مدول آماده‌سازی نمونه (Prep 2) و يك عدد پمپ كروماتوگرافی‌يونی الحاقی مدل i872، به همراه آشكارساز هوشمند اضافی برای اندازه‌گيری كاتيون‌ها می‌باشد.

 
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.