مدول‌های‌كروماتوگرافی‌يونی‌پيشرفته

اجزای جايگزين در روش كروماتوگرافی‌يونی علاوه بر اينكه كاربردهای اين روش را ارتقاء می‌دهند سبب بهبود گزينش‌پذيری و حساسيت روش نيز می‌گردند.

i 2.771.0010 اينترفيس‌فشرده‌كروماتوگرافی‌يونی‌مدل i 771
i 2.771.0110 اينترفيس فشرده‌كروماتوگرافی‌يونی‌مدل i771 همراه‌با‌نرم‌افزارحرفه‌ای ™ MagIC Net
i 2.771.0210 اينترفيس فشرده‌كروماتوگرافی‌يونی‌مدل i771 همراه‌با‌نرم‌افزارفشرده ™ MagIC Net
i 2.838.0010 پردازنده نمونه پيشرفته كروماتوگرافی‌يونی مدل i 883
i 2.838.0020 پردازنده نمونه پيشرفته كروماتوگرافی‌يونی مدل i 883مجهزبه‌شيرتزريق
i 2.838.0110 پردازنده نمونه پيشرفته كروماتوگرافی‌يونی مدل i 883مجهزبه‌مدول‌دياليز
i 2.838.0120 پردازنده نمونه پيشرفته كروماتوگرافی‌يونی مدل i 883مجهزبه‌مدول رقيق‌سازی
i2.838.0210 پردازنده نمونه پيشرفته كروماتوگرافی‌يونی مدل i 883مجهزبه‌مدول‌ فراتصفيه
i2.853.0010

فرونشاننده گازدی‌اكسيد‌كربن "MCS" مدل i 853

RSS دریافت آر اس اس فید
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.