• وب سایت اینترنت

روشی متناسب با هرنیازی

دستگاههای پلاروگرافی کمپانیMetrohm  برای نیازها و کاربردهای خاصی طراحی شدهاند. کافیست دستگاه مناسب با کاری که میخواهید انجام دهید را انتخاب کنید و آن را به PC  وصل کرده و آنالیز خود را شروع کنید.

بسته به تعداد آزمایشات کاربر، سیستمهای ولتامتری قادر به اجرای درجات مختلف از اتوماسیون هستند، از دستگاه پلاروگرافی پایه تا دستگاه کاملا مجهز به سیستم اتوماسیون، قابل انتخاب میباشند. در سیستم ولتامتری Metrohm  که به صورت استاندارد طراحی شده، تمامی متعلقات مورد نیاز لحاظ شده است .

MVA-21 این بسته شامل دستگاه پلاروگراف مدل 894  به همراه سیستم اتوماسیون برای آنالیز تعداد زیادی از نمونهها میباشد.
     

یک سیستم آنالیز اتوماتیک انعطافپذیر با کارایی بالا برای اندازهگیری افزودنیهای آلی در حمامهای آبکاری با استفاده از تکنیک عریانسازی به روش ولتامتری چرخهای (CVS). این بسته شامل دستگاه پلاروگراف مدل 894، آمادهساز نمونه 858 و بورت اتوماتیک مدل 800 به همراه پمپ شستشو مدل 843، الکترودهای دیسک چرخان و متعلقات لازم میباشد و ماکزیمم تعداد نمونه برای آنالیز در این سیستم 56 عدد نمونه است.

نرمافزار viva  برای کنترل، ثبت و پرادزش دادهها، همچنین کامپیوتر (PC) و الکترودها بطور جداگانه سفارش داده میشوند.


   
MVA-20
 این بسته شامل دستگاه پلاروگراف مدل 894  به همراه سیستم اتوماسیون برای آنالیز تعداد کمی از نمونهها میباشد.     
 

سیستم پلاروگرافی اتوماتیک برای اندازهگیری افزودنیهای آلی در حمامهای آبکاری به روش عریانسازی ولتامتری چرخهای (CVS). این بسته شامل دستگاه پلاروگراف مدل 894، بهمراه اتوسمپلر مدل 919 و دوزینو و متعلقات لازم است .ماکزیمم تعداد نمونه برای آنالیز در این سیستم 4 عدد نمونه است.

نرمافزار viva  برای کنترل، ثبت و ارزیابی دادهها، همچنین کامپیوتر (PC) و الکترودها بطور جداگانه سفارش داده میشوند.

MVA-13

این بسته شامل دستگاه پلاروگراف مدل 797 کاملا اتوماتیک برای آنالیز عریانسازی به روش ولتامتری چرخهای (CVS) میباشد.

 

این سیستم برای آنالیز افزودنیهای آلی در حمامهای آبکاری به روش عریانسازی ولتامتری چرخهای (CVS) است که شامل دستگاه پلاروگراف مدل 797، بههمراه اتوسمپلر مدل 838، بورت اتوماتیک مدل 800 و سیستم شستشو میباشد.حداکثر 56 نمونه با این بسته قابل اندازهگیری است.

MVA-12
پلاروگراف مدل 797 برای آنالیز (CVS) بههمراه سیستم افزودن اتوماتیک نمونه به ظرف آزمایش     
 

این سیستم برای اندازهگیری افزودنیهای آلی در حمامهای آبکاری با استفاده از روش عریانسازی به روش ولتامتری چرخهای (CVS) است که شامل دستگاه پلاروگراف مدل 797، بههمراه 3 عدد بورت اتوماتیک مدل 800 برای اضافه کردن اتوماتیک محلولهای کمکی و نمونه است .

MVA-11

پلاروگراف مدل 797 برای آنالیز عریانسازی به روش ولتامتری چرخهای (CVS)


این سیستم برای اندازهگیری افزودنیهای آلی در حمامهای آبکاری با استفاده از روش عریانسازی به روش ولتامتری چرخهای (CVS) است که تنها شامل دستگاه پلاروگراف مدل 797 میباشد. کلیه محلولهای کمکی و استاندارد و نمونه به صورت دستی اضافه خواهد شد.

© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.