خانه > محصولات > KEM > تیتراتورهای كارل‌فیشر > تيتراتور كارل‌فيشر هیبریدی  

تيتراتور كارل‌فيشر هیبریدی

براسـاس میـزان آب موجـود در نمونـه، كارل‌فیشـر مـدل MKH-700 بـه طـور اتوماتیـک سـریعترین و دقیـق‌تریـن روش را جهـت انـدازه‌گیـری میـزان آب نمونـه بـه كار مـی‌بـرد. اگـر رطوبـت اولیـه بـالا باشـد، دسـتگاه روش كارل‌فیشـر حجـم‌سـنجی را ادامـه مـی‌دهـد تـا مقـدار رطوبـت بـه سـطح مشـخصی برسـد. زمانـی كـه مقـدار رطوبـت بـه سـطح مشـخصی رسـید تیتراسـیون بـا روش كارل‌فیشـر كولـن‌سـنجی ادامـه یافتـه و بـه پایـان مـی‌رسـد. كارل‌فیشـر هیبریـد  MKH-700توانایـی انجـام تیتراسـیون برمیـن ایندكـس و برمیـن نامبـر را نیـز مطابـق بـا اسـتاندارد ASTM D2710 دارد.

مکانیسم تیتراسیون کارل فیشر هیبریدی
در ایــن روش كــه تیتراســیون هیبریــدی نامیــده مــی‌شــود، بــا توجــه مقــدار آب موجــود در ظــرف تیتراســیون - در صورتــی كــه پتانســیل محلــول از ســطح مشـخصی بالاتـر باشـد- افزایـش یـد بـه روش حجـم‌سـنجی و كولـن‌سـنجی بـه صـورت همزمـان انجـام مـی‌شـود. زمانـی كـه مقـدار پتانسـیل محلـول بـه كمتـر از سـطح مشـخصی رسـید، افزایـش معـرف كارل‌فیشـر حجـم‌سـنجی متوقـف شـده و تولیـد یـد بـه روش كولـن‌سـنجی تـا پایـان انـدازه‌گیـری ادامـه مــی‌یابــد. همچنیــن در صورتــی كــه مقــدار آب موجــود در نمونــه و در نتیجــه پتانسـیل محلـول كمتـر از سـطح مشـخصی باشـد، انـدازه‌گیـری آب تنهـا بـه روش كولـن‌سـنجی انجـام مـی‌شـود.


تعیین تیتر تیترانت بدون استفاده از آب استاندارد
بـــه كمـــك كارل‌فیشـــر هیبریـــدی كمپانـــی  KEMتعییـــن تیتـــر معـــرف كارل‌فیشـــر حجـــم‌ســـنجی بـــدون نیـــاز بـــه آب اســـتاندارد و بـــه وســـیله تیتراســـیون معكـــوس كولـــن‌ســـنجی انجـــام مـــی‌شـــود. بـــه ایـــن منظـــور دســـتگاه مقـــدار مشـــخصی از محلـــول كارل‌فیشـــر حجـــم‌ســـنجی را بـــه ظـــرف تیتراســـیون اضافـــه كـــرده و مقـــدار دقیـــق یـــد  I2موجـــود در محلـــول را بـــه وســـیله تیتراســـیون كولـــن‌ســـنجی معكـــوس انـــدازه‌گیـــری مـــی‌نمایـــد. ایـــن مســـئله موجـب حـذف خطـای توزیـن، عـدم نیـاز بـه اسـتفاده از آب اسـتاندارد، صرفـه‌جویـــی در هزینـــه‌هـــای آزمایشـــگاه و كاربـــری آســـان دســـتگاه شـــده اســـت.

الکترود مولد با دیافراگم قابل تعویض
یكی از مشـكلاتی كه تمامی كاربران دسـتگاه‌های كولن‌سـنجی به صورت روزانه با آن مواجه هسـتند سـرویس و نگه‌داری الكترود مولد (Generator Electrode)مـی‌باشـد. الكترودهای مولد جدید كمپانی KEMبـا دیافراگم قابل تعویض، نوآوری جدیـد در نسـل الكترودهـای مولـد دسـتگاه‌هـای كارل‌فیشـر مـی‌باشـد. به كمک انتخـاب الكتـرود مولـد با دیافراگم قابل تعویض، در وقـت و هزینه كاربر صرفه‌جویی شـده و مشـكلات سـرویس و نگه‌داری به حداقل رسـیده است.

متعلقات استاندارد دستگاه

  • كارل‌فیشر هیبرید MKH-700
  • صفحه كنترل لمسی MCU-610
  • پمپ تخلیه اتوماتیک حلال MS-710VP
  • الكترود مولد با دیافراگم قابل تعویض
  • پرینتر IDP-100
  • بورت  10میلی‌لیتری
  • اتصالات و كابل‌های مورد نیاز دستگاه
  • پایه نگهدارنده بطری حلال و ضایعات

 

 

 

RSS دریافت آر اس اس فید
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.
That is something I've known for a long time, and rolex replica sale perhaps something that I will explore more in the future. Having said that, brands like Rolex, Omega, and TAG Heuer - that do not rolex replica sale strictly survive on sales from watch lovers - nevertheless continue to offer a large assortment of watches that greatly appeal to us. And if there is one watch that I can think of that equally appeals to the watch rolex replica uk lover and the general public, it is the famous Rolex Submariner. Last year I wrote a review of the Rolex Submariner watch here. That review was actually for the Rolex Submariner ref. 114060 (the model in this article) as well as the ref. 116610. What is the rolex replica difference between these two models? The date. The ref 116610 is rolex replica uk technically known as the Submariner Date, but since it is the more popular of the two models, frequently it is just called the Submariner, while the ref. 114060 is referred to as the rolex replica Submariner "No Date" (which, like I said, is not an official name).