• وب سایت اینترنت

اين سيستم‌ها براساس روش اضافه كردن استاندارد به صورت پويا طراحی گرديده است. در اين سيستم منحنی كاليبراسيون در چند پله غلظتی به صورت مجزا رسم می‌گردد كه به كمك اين روش دستگاه قادر است مقادير يون‌ها در محدوده غلظتی گستره‌ای را با دقت اندازه‌گيری كند.
در ضمن اثرات تغيير دما نيز به واسطه اندازه‌گيری دما با سنسور حذف می‌گردند.  

ويژگی‌ها:

- محدوده غلظتی وسيع برای كاليبراسيون

- مدولار بودن

- كاليبراسيون اتوماتيك الكترود

- تصحيح اتوماتيك دما

- قابليت اندازه­‌گيری يون‌ها در مقادير پايين

- حذف اثر ماتريس نمونه

- خروجی آنالوگ (i0-4mA) برای ارسال نتايج به چراغ خطر يا اتاق كنترل و ...

- ورودی و خروجی ديجيتال براي روشن و خاموش كردن از راه دور، آژير و ...

- زمان آناليز برای هر نمونه در اين سيستم حدود 5 دقيقه می‌باشد.

 

كاربردهای دستگاه‌های i 2018

- آمونياك

- كلسيم

- كلرايد

- سديم

- سيانيد

- فلورايد

- اسيد فلوريدريك

- نيترات

- پتاسيم

 

 

 

152ha892.jpg
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.