• وب سایت اینترنت

tiamoTM يعنی تيتراسيون و بيشتر : سيستم شبكه‌ای اطلاعات تيتراسيون

tiamoTM نرم‌افزاری جهت كنترل پايگاه اطلاعات تيتراتورها، دستگاه‌های دوزينك و اتوماسيون آزمايشگاه است.

 نرم‌افزار در نسخه‌های زير در دسترس است.

 

 

tiamo™ update 2.4 CDlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i 6.6056.924
tiamoTM update 2.3 CD 6.6056.923
tiamo™ 2.4 Light CD: 1 license
6.6056.242
tiamo2.4 Full CD: 1 license 6.6056.241
tiamo2.3 Multi CD: 3 license 6.6.6056.233
tiamo2.3 Full CD: 1 license 6.6056.232
tiamo2.3 Light CD: 1 license 6.6056.231
tiamo™ 2.X full upgrade multi: 3 Licenses i 6.6056.208
tiamo™ 2.X light  upgrade multi: 3 Licenses 6.6056.207
tiamo™ 2.X light upgrade full: 1 License 
6.6056.206
tiamo™ 1.X upgrade 2.X Multi: 3 Licenses 6.6056.139
tiamo™ 1.3 upgrade full to multi : 3 Licenses 6.6056.138
tiamoTM 1.3 light upgrade to multi: 3 licenses 6.6056.137
tiamoTM 1.3 upgrade light to full : 1 license 6.6056.136
tiamoTM 1.X upgrade 2.X Full : 1 License i6.6056.135
tiamoTM 1.X upgrade 2.X Light : 1 License i 6.6056.134
tiamoTM 2.X multi: 10 additional licenses i 6.6056.023
tiamoTM 2.X multi: 5 additional licenses i 6.6056.022
tiamoTM 2.X multi: 1 additional license i 6.6056.021
 Upgrade optional licenses for tiamo 1.X-2.X   -10 Lic 6.6056.008
 Upgrade optional licenses for tiamo 1.X-2.X   -5 Lic 6.6056.007
Upgrade optional licenses for tiamo 1.X-2.X   -1 Lic 6.6056.006
tiamo 1.X multi: 10 additional licenses 6.6056.003
tiamo 1.X multi: 5 additional licenses 6.6056.002
tiamo 1.X multi: 1 additional licenses 6.6056.001
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.