• وب سایت اینترنت

حصول اطمينان از نتايج توزين نيازمند جرم استاندارد ( وزنه استاندارد) قابل اطمينان می‌باشد و كاليبراسيون دوره‌ای وزنه استاندارد تضمين‌كننده نتايج خواهد بود. كارخانه Sartorius بعنوان يكی از توليد‌كنندگان برجسته سيستم‌های توزين و وزنه‌های كاليبراسيون ؛ سيستم‌های توزين مقايسه‌گر جرم را نيز جهت پاسخگويی به نيازهای مترولوژيك به جرم‌های استاندارد ارائه می‌كند .

      اين دستگاه‌ها تضمين‌كننده دقت مطلوب نتايج توزين در كاربردهای متنوع در سرتاسر جهان هستند. ترازوهایmass comparator ساخت اين كارخانه در موسسات ملی اوزان و مقياسها و در آزمايشگاه‌های ملی و صنعتی كاليبراسيون و ادارات استاندارد بمنظور پاسخگويی به نيازهای خاص آنها به صحت و دقت در سنجش ارائه می‌گردد. سنجش اختلاف بسيار ناچيز در مقادير مشابه بزرگ در تحقيقات صنعتی از اهميت روز افزونی برخوردار گرديده است و رنج كامل ترازوهای mass comarator به شما امكان پاسخگويی به كاربردهايی را كه ترازوهای معمولی امكان آنرا ندارند خواهد داد. برخی از اين كاربردها شامل  آناليز مقادير ناچيز؛ سنتزهای چند جزيی و توزين معكوس backweighing ميباشد.  

سنجش اختلاف بسيار ناچيز در مقادير مشابه بزرگ در تحقيقات صنعتی از اهميت روز افزونی برخوردار گرديده است و رنج كامل ترازوهای mass comarator به شما امكان پاسخگويی به كاربردهايی را كه ترازوهای معمولی امكان آنرا ندارند خواهد داد. برخی از اين كاربردها شامل  آناليز مقادير ناچيز؛ سنتزهای چند جزيی و توزين معكوس backweighing  می‌باشد.

  • گروه ترازوهای جرم‌سنجی از 1 ميلی‌گرم تا 50 كيلوگرم اين گروه از ترازوهای mass comparator طراحی شده جهت كاربرد در ادارات استاندارد، آزمايشگاه‌های مترولوژی با توان كار در كلاس‌های:  E1 و E2 می‌باشد. در 7 مدل متنوع بارگذاری اتوماتيك متناوب برای وزنه‌ها‌ 5 گرم و بالاتر تكرار‌پذيری نتايج بدون هيچ وابستگی به كاربر مقايسه مستقيم گروهی از وزنه‌ها 4 جايگاه وزنه از 5 گرم تا 20 كيلوگرم فضای وسيع جهت نمونه‌های نسبتا بزرگ.

  • رنج آناليتيكال از 1 ميلی‌گرم تا 1 كيلوگرم analytical Range from 1 mg to 1 kg اين گروه از ترازوهای mass comparator  طراحی شده جهت كاليبراسيون وزنه و جرم‌های استاندارد تا يك كيلوگرم می‌‌باشند و در بسياری موارد سازگار با OIML Class E1 هستند. در 6 مدل متنوع بدون نياز به centering device  صفحه نمايش مجزا طراحی استاندارد برخوردار از فن‌آوری ميكرو كامپيوتری MC1 توانايی چگالی سنجی بسيار دقيق( در صورت سفارش لوازم جانبی لازم).

  • رنج عمومی از 1 كيلوگرم تا 50 كيلوگرم اين گروه از ترازوهای mass comparator طراحی شده جهت كاليبراسيون وزنه و جرم‌های استاندارد با وزن بيش از يك كيلوگرم می‌باشند؛ حتی مدلهای با ظرفيت 10 و 20 كيلوگرم سازگار با  OIML Class E1 هستند. در 4 مدل متنوع با رنج كامل مناسب جهت كاربردهای استاندارد برخوردار از فن‌آوری ميكرو كامپيوتری MC1 Centering device برای 30 و 50 كيلوگرم .

© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.