مجموعه ابزارهای انتقال‌دهنده مايع در كروماتوگرافی‌يونی

i 2.800.0010 دوزينو مدل i800
i 2.815.4110 آماده‌سازی نمونه‌های جامد برای كروماتوگرافی مايع مدل i815
i 2.846.0010  دوزينگ اينترفيس
i 2.872.0050 مدول الحاقی آماده‌سازی نمونه مدل i 872
i 2.872.0060 مدول الحاقی انتقال مايع مدل i 872
i 2.872.0110 مدول الحاقی فرونشاننده مدل i 872
i2.136.0400 PILS، انتقال‌دهنده ذرات هوا به نمونه مايع
i 2.136.0500 پمپ پريستالتيك 8 كاناله
i 6.5330.000 تجهيزات كروماتوگرافی‌يونی جهت انتقال مايع برای PILS
i 6.5330.010 تجهيزات كروماتوگرافی‌يونی برای سيستم فراتصفيه
i 6.5330.020 تجهيزات كروماتوگرافی‌يونی برای سيستم رقيق‌سازی
i6.5330.030 تجهيزات كروماتوگرافی‌يونی برای جايگاه شستشوی نصب‌شده روی پردازنده نمونه
i 6.5330.040 تجهيزات كروماتوگرافی‌يونی برای انتقال مايع به وسيله دوزينو
i 6.5330.060 تجهيزات كروماتوگرافی‌يونی برای حذف ماتريس نمونه به‌وسيله دوزينو

RSS دریافت آر اس اس فید
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.