• وب سایت اینترنت

 سيستم­‌های ProfIC تركيبی از پيش تعريف شده شامل تجهيزات حرفه‌ای كروماتوگرافی‌يونی، پردازنده‌های نمونه و تجهيزات جانبی هستند كه كاربردهای متفاوت را پوشش می‌دهند. نرم‌افزار، ستون‌ها و محفظه‌های قراردادن ظروف نمونه براساس كاربرد مورد نظر، انتخاب می‌شوند.

 

 چطور سيستم درست ProfIC را انتخاب كنيم ؟

 آناليز كامل آب i2.850.8130
سيستم كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای برای كروماتوگرافی‌يونی اتوماتيك
ProfIC -1- Anion
سيستم كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای برای كروماتوگرافی‌يونی اتوماتيك ProfIC -1-Cation
سيستم كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای برای كروماتوگرافی‌يونی اتوماتيك ProfIC-1- AnCat
سيستم كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای به‌همراه سيستم فراتصفيه به‌صورت خطی (Inline) ProfIC -2- Anion

سيستم كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای به‌همراه سيستم فراتصفيه به‌صورت خطی (Inline)

ProfIC -2-Cation

سيستم كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای به‌همراه سيستم فراتصفيه به‌صورت خطی (Inline)

ProfIC-2- AnCat
سيستم كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای به‌همراه سيستم دياليز به‌صورت خطی (Inline) ProfIC -3- Anion
سيستم كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای به‌همراه سيستم دياليز به‌صورت خطی (Inline) ProfIC -3-Cation
سيستم كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای به‌همراه سيستم رقيق‌سازی به‌صورت خطی (Inline) ProfIC -4- Anion
سيستم كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای به‌همراه سيستم رقيق‌سازی به‌صورت خطی (Inline) ProfIC -4-Cation
سيستم كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای با پيش‌تغليظ متنوع نمونه
ProfIC -5- Anion
سيستم كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای با پيش‌تغليظ متنوع نمونه ProfIC -5-Cation
سيستم كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای به‌همراه سيستم رقيق‌سازی وفراتصفيه به‌صورت خطی (Inline) ProfIC -6- Anion
سيستم كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای به‌همراه سيستم رقيق‌سازی وفراتصفيه به‌صورت خطی (Inline) ProfIC -6-Cation
سيستم كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای به‌همراه سيستم رقيق‌سازی و دياليز به‌صورت خطی (Inline) ProfIC -7- Anion
سيستم كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای به‌همراه سيستم رقيق‌سازی و دياليز به‌صورت خطی (Inline) ProfIC -7-Cation
سيستم‌كروماتوگرافی‌يونی‌حرفه‌ای‌به‌همراه‌سيستم‌پيش‌تغليظ‌وحذف‌ماتريس‌نمونه‌به‌صورت‌خطی(Inline) ProfIC -8- Anion
سيستم‌كروماتوگرافی‌يونی‌حرفه‌ای‌به‌همراه‌سيستم‌پيش‌تغليظ‌وحذف‌ماتريس‌نمونه‌به‌صورت‌خطی(Inline) ProfIC -8-Cation
سيستم‌كروماتوگرافی‌يونی‌حرفه‌ای‌براِی‌آناليزمقاديراندك‌به‌همراه‌كاليبراسيون‌پيش‌تغليظ‌وحذف‌ماتريس‌‌به‌صورت‌خطی(Inline) ProfIC -9- Anion
سيستم‌كروماتوگرافی‌يونی‌حرفه‌ای‌براِی‌آناليزمقاديراندك‌به‌همراه‌كاليبراسيون‌پيش‌تغليظ‌وحذف‌ماتريس‌‌به‌صورت‌خطی(Inline) ProfIC -9-Cation
سيستم‌كروماتوگرافی‌يونی‌حرفه‌ای‌به‌همراه‌پيش‌تغليظ‌نمونه،حذف‌ماتريس‌وخنثی‌سازی‌ماتريس‌‌به‌صورت‌خطی(Inline) ProfIC-10-Anion

سيستم‌كروماتوگرافی‌يونی‌حرفه‌ای‌برای‌مقادير‌اندك‌به‌همراه‌كاليبراسيون‌،‌پيش‌تغليظ‌نمونه،حذف‌ماتريس‌وخنثی‌سازی‌ماتريس‌‌به

‌صورت‌خطی(Inline)

ProfIC-11-Anion
سيستم‌ كروماتوگرافی ‌يونی ‌حرفه‌ای‌ گراديانی ProfIC-12-Anion
سيستم‌ كروماتوگرافی ‌يونی‌ حرفه‌ای برای تزريق جزيی نمونه ProfIC-15-Anion
سيستم‌ كروماتوگرافی ‌يونی‌ حرفه‌ای برای تزريق جزيی نمونه ProfIC-15-Cation
سيستم‌ كروماتوگرافی ‌يونی‌ حرفه‌ای برای تزريق جزيی نمونه ProfIC-15-AnCat
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.