• وب سایت اینترنت

ستون‌های هوشمند- اولين نسل از ستون‌های‌هوشمند كروماتوگرافی‌يونی در جهان - ستون را نصب كنيد و شروع كنيد.

ستون‌های‌ آناليز آنيون‌‌ها

ستون‌های‌كروماتوگرافی‌يونی همراه با
فرونشانی‌شيميايی

ستون‌های‌ آناليز آنيون‌‌ها

ستون‌های‌كروماتوگرافی‌يونی بدون
فرونشانی‌شيميايی

ستون‌های‌ آناليز آنيون‌‌ها

ستون‌های‌كروماتوگرافی‌يونی با و بدون
فرونشانی‌شيميايی

ستون‌های‌ آناليز كاتيون‌ها

ستون‌های‌كروماتوگرافی‌يونی بدون
فرونشانی‌شيميايی

ستون‌های‌ آناليز اسيدهای‌آلی

كروماتوگرافی‌يون طردی

ستون‌های‌ آناليز كربوهيدرات‌ها

 كروماتوگرافی‌تبادل‌آنيون

 
ستون‌های‌‌ويژه‌ كروماتوگرافی‌يونی

ستون‌های ويژه برای اجزاء آلی و آمينو اسيدها

ستون‌های بيشتر

پيش‌ستون‌،ستون‌پيش‌تغليظ ستون‌های‌تله و همينطور
كارتريج‌های‌آماده‌سازی‌نمونه

© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.