• وب سایت اینترنت

­‌بهره‌گيری‌ از ديگر روش‌های‌ تجزيه‌ای‌ همراه‌ با‌ روش‌ كروماتوگرافی‌يونی، همچون روش‌های‌ آماده‌سازی نمونه‌ يا‌ روش‌های آشكارسازی، سبب توسعه قابليت‌های‌ كروماتوگراف‌يونی Metrohm می‌گردد.

 TitrIC تلفيق‌سيستم‌های‌ كروماتوگرافی‌يونی‌وتيتراسيون

كروماتوگرافی‌يونی همراه با سوزاندن نمونه

تلفيق IC-MS و IC-ICP/MS
سنجش هوا 
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.